Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Genome-wide association analysis of nine reproduction and morphological traits in three goat breeds from Southern China
Xiaoyan Sun, Jing Jiang, Gaofu Wang, Peng Zhou, Jie Li, Cancan Chen, Liangjia Liu, Nianfu Li, Yuanyou Xia, Hangxing Ren
Anim Biosci. 2023;36(2):191-199.  Published online June 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Regulation of chicken vanin1 gene expression by peroxisome proliferators activated receptor α and miRNA-181a-5p
Zhongliang Wang, Jianfeng Yu, Nan Hua, Jie Li, Lu Xu, Wen Yao, Zhiliang Gu
Anim Biosci. 2021;34(2):172-184.  Published online April 12, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Dynamical Expression of MicroRNA-127-3p in Proliferating and Differentiating C2C12 Cells
Jie Li, Gaofu Wang, Jing Jiang, Peng Zhou, Liangjia Liu, Jinhong Zhao, Lin Wang, Yongfu Huang, Youji Ma, Hangxing Ren
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(12):1790-1795.  Published online January 29, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.694(Q2)
SJR: 0.665
(Q1 in Animal Sci
/ Food Sci / Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : animbiosci@gmail.com               

Copyright © 2023 by Animal Bioscience.

Developed in M2PI

Close layer
prev next