Regulation of chicken vanin1 gene expression by peroxisome proliferators activated receptor α and miRNA-181a-5p
Zhongliang Wang (Wang Z), Jianfeng Yu (Yu J), Nan Hua (Hua N), Jie Li (Li J), Lu Xu (Xu L), Wen Yao (Yao W), Zhiliang Gu (Gu Z)
Anim Biosci. 2021;34(2):172-184.   Published online 2020 Apr 12     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.1000
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Vanin1 (VNN1) in chronic diseases: Future directions for targeted therapy
Hao Yu, Yuying Cui, Fangyue Guo, YuTong Zhu, Xiaonan Zhang, Dong Shang, Deshi Dong, Hong Xiang
European Journal of Pharmacology.2024; 962: 176220.     CrossRef
CRISPR/Cas9-mediated knockout of the Vanin-1 gene in the Leghorn Male Hepatoma cell line and its effects on lipid metabolism
Lu Xu, Zhongliang Wang, Shihao Liu, Zhiheng Wei, Jianfeng Yu, Jun Li, Jie Li, Wen Yao, Zhiliang Gu
Animal Bioscience.2024; 37(3): 437.     CrossRef