Genome-wide association analysis of nine reproduction and morphological traits in three goat breeds from Southern China
Xiaoyan Sun, Jing Jiang, Gaofu Wang, Peng Zhou, Jie Li, Cancan Chen, Liangjia Liu, Nianfu Li, Yuanyou Xia, Hangxing Ren
Anim Biosci. 2023;36(2):191-199.   Published online 2022 Jun 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0577
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Advancements in copy number variation screening in herbivorous livestock genomes and their association with phenotypic traits
Xiaotong Liu, Wenting Chen, Bingjian Huang, Xinrui Wang, Yongdong Peng, Xinhao Zhang, Wenqiong Chai, Muhammad Zahoor Khan, Changfa Wang
Frontiers in Veterinary Science.2024;[Epub]     CrossRef
Genome-Wide Association Study of Milk Composition in Karachai Goats
Marina Selionova, Vladimir Trukhachev, Magomet Aibazov, Alexander Sermyagin, Anna Belous, Marianna Gladkikh, Natalia Zinovieva
Animals.2024; 14(2): 327.     CrossRef
Genome-wide scan for runs of homozygosity in South American Camelids
Stefano Pallotti, Matteo Picciolini, Marco Antonini, Carlo Renieri, Valerio Napolioni
BMC Genomics.2023;[Epub]     CrossRef
Whole-Genome Resequencing Reveals Selection Signal Related to Sheep Wool Fineness
Wentao Zhang, Meilin Jin, Taotao Li, Zengkui Lu, Huihua Wang, Zehu Yuan, Caihong Wei
Animals.2023; 13(18): 2944.     CrossRef
Genome-Wide Association and Pathway Analysis of Carcass and Meat Quality Traits in Karachai Young Goats
Marina Selionova, Magomet Aibazov, Alexander Sermyagin, Anna Belous, Tatiana Deniskova, Tatiana Mamontova, Ekaterina Zharkova, Natalia Zinovieva
Animals.2023; 13(20): 3237.     CrossRef
Genome-Wide Association Study of the Reproductive Traits of the Dazu Black Goat (Capra hircus) Using Whole-Genome Resequencing
Xingqiang Fang, Bowen Gu, Meixi Chen, Ruifan Sun, Jipan Zhang, Le Zhao, Yongju Zhao
Genes.2023; 14(10): 1960.     CrossRef
Identification of Genomic Regions and Candidate Genes Associated with Body Weight and Body Conformation Traits in Karachai Goats
Ahmed A. Easa, Marina Selionova, Magomet Aibazov, Tatiana Mamontova, Alexander Sermyagin, Anna Belous, Alexandra Abdelmanova, Tatiana Deniskova, Natalia Zinovieva
Genes.2022; 13(10): 1773.     CrossRef