CRISPR/Cas9-mediated knockout of the Vanin-1 gene in the Leghorn Male Hepatoma cell line and its effects on lipid metabolism
Lu Xu, Zhongliang Wang, Shihao Liu, Zhiheng Wei, Jianfeng Yu, Jun Li, Jie Li, Wen Yao, Zhiliang Gu
Anim Biosci. 2024;37(3):437-450.   Published online 2023 Nov 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.23.0162
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Isorhamnetin Regulates Programmed Death Ligand-1 Expression by Suppressing the EGFR–STAT3 Signaling Pathway in Canine Mammary Tumors
Chen Mei, Xue Zhang, Yan Zhi, Zhixuan Liang, Haojun Xu, Zhenyi Liu, Ying Liu, Yanli Lyu, Hongjun Wang
International Journal of Molecular Sciences.2024; 25(1): 670.     CrossRef