Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Health
Effect of Polysaccharides from Acanthopanax senticosus on Intestinal Mucosal Barrier of Escherichia coli Lipopolysaccharide Challenged Mice
Jie Han, Yunhe Xu, Di Yang, Ning Yu, Zishan Bai, Lianquan Bian
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(1):134-141.  Published online September 3, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of Acanthopanax senticosus Polysaccharide Supplementation on Growth Performance, Immunity, Blood Parameters and Expression of Pro-inflammatory Cytokines Genes in Challenged Weaned Piglets
Jie Han, Lianquan Bian, Xianjun Liu, Fei Zhang, Yiran Zhang, Ning Yu
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(7):1035-1043.  Published online June 22, 2014
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Swine Nutrition and Feed Technology
Dietary L-arginine Supplementation Improves Intestinal Function in Weaned Pigs after an Escherichia coli Lipopolysaccharide Challenge
Yulan Liu, Jie Han, Jingjing Huang, Xiaoqiu Wang, Fenglai Wang, Junjun Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(12):1667-1675.  Published online October 21, 2009
PDFPDF    
Effects of Achyranthes Bidentata Polysaccharide on Growth Performance, Immunological, Adrenal, and Somatotropic Responses of Weaned Pigs Challenged with Escherichia coli Lipopolysaccharide
Guanglun Guo, Yulan Liu, Wei Fan, Jie Han, Yongqing Hou, Yulong Yin, Huiling Zhu, Binying Ding, Junxia Shi, Jing Lu, Huirong Wang, Jin Chao, Yonghua Qu
Asian-Australas J Anim Sci. 2008;21(8):1189-1195.  Published online July 3, 2008
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next