Effect of Polysaccharides from Acanthopanax senticosus on Intestinal Mucosal Barrier of Escherichia coli Lipopolysaccharide Challenged Mice
Jie Han (Han J), Yunhe Xu (Xu Y), Di Yang (Yang D), Ning Yu (Yu N), Zishan Bai (Bai Z), Lianquan Bian (Bian L)
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(1):134-141.   Published online 2015 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.15.0534
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Tou Nong powder obstructs ulcerative colitis through the regulation of NF-κB/NLRP3/Caspase-1/GSDMD inflammasome pyroptotic pathway
Zhen Ye, Linzhen Li, Yuzheng Li, Yu Hu, Mingquan Wu, Han Yu, Qian Zhao, Chen Zhang, Fating Lu, Xi Peng, Mengmeng Sun, Kumar Ganesan, Kaihua Qin, Qiaobo Ye
Journal of Ethnopharmacology.2023; 317: 116846.     CrossRef
Effects of JUNCAO Ganoderma lucidum polysaccharide peptide on slaughter performance and intestinal health of Minxinan black rabbits
Juanqing Qin, Liwen Qin, Fu Zhang, Xiaoyu Fan, Huayun Jin, Zhijian Du, Yukang Guo, Weiwei Liu, Qinghua Liu
Animal Biotechnology.2023; : 1.     CrossRef
The traditional uses, secondary metabolites, and pharmacology of Eleutherococcus species
Yue-Hui Huang, Jin-Tao Li, Ke Zan, Jun Wang, Qiang Fu
Phytochemistry Reviews.2022; 21(4): 1081.     CrossRef
Protective Effects of Natural Polysaccharides on Intestinal Barrier Injury: A Review
Jiaying Huo, Ziyan Wu, Weizheng Sun, Zhenhua Wang, Jihong Wu, Mingquan Huang, Bowen Wang, Baoguo Sun
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2022; 70(3): 711.     CrossRef
Transcriptome profiling reveal Acanthopanax senticosus improves growth performance, immunity and antioxidant capacity by regulating lipid metabolism in GIFT (Oreochromis niloticus)
Hongxia Li, Jun Qiang, Changyou Song, Pao Xu
Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics.2021; 37: 100784.     CrossRef
Gastrodia remodels intestinal microflora to suppress inflammation in mice with early atherosclerosis
Fei-Yu Liu, Jing Wen, Jiong Hou, Si-Qi Zhang, Chun-Bin Sun, Luo-Chuan Zhou, Wen Yin, Wen-Lin Pang, Cui Wang, Yi Ying, Si-Si Han, Jin-Yuan Yan, Chen-Xi Li, Jia-Li Yuan, Hai-Jing Xing, Zhong-Shan Yang
International Immunopharmacology.2021; 96: 107758.     CrossRef
Advances in the Extraction, Purification, Structural Characteristics and Biological Activities of Eleutherococcus senticosus Polysaccharides: A Promising Medicinal and Edible Resource With Development Value
Xiaojie Li, Cai Chen, Aijing Leng, Jialin Qu
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Acanthopanax senticosus polysaccharide regulates the intestinal homeostasis disruption induced by toxic chemicals in Drosophila
Hong Zhang, Sihong Wang, Li Hua Jin
Phytotherapy Research.2020; 34(1): 193.     CrossRef
Effects of astragalus and ginseng polysaccharides on growth performance, immune function and intestinal barrier in weaned piglets challenged with lipopolysaccharide
Kangli Wang, Haoran Zhang, Qianjie Han, Junhong Lan, Guangyong Chen, Guangtian Cao, Caimei Yang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2020; 104(4): 1096.     CrossRef
Preparation and in vitro absorption studies of a novel polysaccharide‑iron (III) complex from Flammulina velutipes
Chen Cheng, De-chun Huang, Li-yan Zhao, Chong-jiang Cao, Gui-tang Chen
International Journal of Biological Macromolecules.2019; 132: 801.     CrossRef
Evaluation of the protective effects ofGanoderma atrumpolysaccharide on acrylamide-induced injury in small intestine tissue of rats
Ying Yang, Lulu Zhang, Guoyong Jiang, Aitong Lei, Qiang Yu, Jianhua Xie, Yi Chen
Food & Function.2019; 10(9): 5863.     CrossRef
Animal Models of Undernutrition and Enteropathy as Tools for Assessment of Nutritional Intervention.
Salameh, Morel, Zeilani, Déchelotte, Marion-Letellier
Nutrients.2019; 11(9): 2233.     CrossRef
Impacts of Dietary Pleurotus eryngii Polysaccharide on Nutrient Digestion, Metabolism, and Immune Response of the Small Intestine and Colon—An iTRAQ‐Based Proteomic Analysis
Gaoxing Ma, Benard Muinde Kimatu, Liyan Zhao, Wenjian Yang, Fei Pei, Qiuhui Hu
PROTEOMICS.2018;[Epub]     CrossRef
Protective role of down-regulated microRNA-31 on intestinal barrier dysfunction through inhibition of NF-κB/HIF-1α pathway by binding to HMOX1 in rats with sepsis
Cheng-Ye Zhan, Di Chen, Jin-Long Luo, Ying-Hua Shi, You-Ping Zhang
Molecular Medicine.2018;[Epub]     CrossRef
Eph/ephrin signalling serves a bidirectional role in lipopolysaccharide‑induced intestinal injury
Ying Xiong, Kai‑Xue Li, Hong Wei, Lu Jiao, Shao‑Yong Yu, Li Zeng
Molecular Medicine Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Acanthopanax senticosus polysaccharides-induced intestinal tight junction injury alleviation via inhibition of NF-κB/MLCK pathway in a mouse endotoxemia model
Jie Han, Ji-Hong Li, Guang Bai, Guo-Shun Shen, Jing Chen, Jia-Nan Liu, Shuo Wang, Xian-Jun Liu
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(12): 2175.     CrossRef