Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Products
Apoptosis and autophagy of muscle cell during pork postmortem aging
Chunmei Li, Xialian Yin, Panpan Xue, Feng Wang, Ruilong Song, Qi Song, Jiamin Su, Haifeng Zhang
Anim Biosci. 2024;37(2):284-294.  Published online October 27, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Comparison of in vitro digestibility and chemical composition among four crop straws treated by Pleurotus ostreatus
Haitao Nie, Ziyu Wang, Jihao You, Gang Zhu, Hengchang Wang, Feng Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(1):24-34.  Published online May 31, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Characterization of the Methylation Status of Pax7 and Myogenic Regulator Factors in Cell Myogenic Differentiation
Zhe Chao, Xin-Li Zheng, Rui-Ping Sun, Hai-Long Liu, Li-Li Huang, Zong-Xi Cao, Chang-Yan Deng, Feng Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(7):1037-1043.  Published online November 16, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
A Study on BMPR-IB Genes of Bayanbulak Sheep
Beiyao Zuo, Hongguang Qian, Ziyu Wang, Xu Wang, Noor Nisa, Aierdin Bayier, Shijia Ying, Xiaolong Hu, Changhai Gong, Zhiqin Guo, Feng Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(1):36-42.  Published online January 1, 2013
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Breeding and Genetics
Effects of Montmorillonite Nanocomposite on Mercury Residues in Growing/Finishing Pigs
Xianglin Lin, Zirong Xu, Xiaoting Zou, Feng Wang, Xianghua Yan, Junfang Jiang
Asian-Australas J Anim Sci. 2004;17(10):1434-1437.  Published online January 1, 2004
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next