A Study on BMPR-IB Genes of Bayanbulak Sheep
Beiyao Zuo (Zuo B), Hongguang Qian (Qian H), Ziyu Wang (Wang Z), Xu Wang (Wang X), Noor Nisa (Nisa N), Aierdin Bayier (Bayier A), Shijia Ying (Ying S), Xiaolong Hu (Hu X), Changhai Gong (Gong C), Zhiqin Guo (Guo Z), Feng Wang (Wang F)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(1):36-42.   Published online 2013 Jan 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12238
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Polymorphisms of the BMPR1B, BMP15 and GDF9 fecundity genes in four Chinese sheep breeds
Jinxin Wang, Yufang Liu, Siwu Guo, Ran Di, Xiangyu Wang, Xiaoyun He, Mingxing Chu
Archives Animal Breeding.2024; 67(1): 51.     CrossRef
FecB Was Associated with Litter Size and Follows Mendel’s Laws of Inheritance When It Transited to Next Generation in Suhu Meat Sheep Breeding Population
Pengwei Su, Yifei Gu, Shanhe Wang, Xiukai Cao, Xiaoyang Lv, Tesfaye Getachew, Yutao Li, Zhenghai Song, Zehu Yuan, Wei Sun
Genes.2024; 15(3): 260.     CrossRef
Detection of Booroola Polymorphism of Bone Morphogenetic Protein Receptor 1b and Embrapa Polymorphism of Growth Differentiation Factor 9 in Sheep in Thailand
Poothana Sae-Foo, Supawit Triwutanon, Theera Rukkwamsuk
Animals.2024; 14(5): 809.     CrossRef
Survey of the relationship between polymorphisms within the BMPR1B gene and sheep reproductive traits
Zhanerke Akhatayeva, Yi Bi, Yiwen He, Rajwali Khan, Jie Li, Haixia Li, Chuanying Pan, Xianyong Lan
Animal Biotechnology.2023; 34(3): 718.     CrossRef
Detection of carrier Booroola (FecB) allele in BMPR1B gene of MEGA (Merino × Garut) sheep and its association with growth traits
Endang Tri Margawati, Widya Pintaka Bayu Putra, Muhammad Rizki, Edi Soetrisno, Herman Willem Raadsma
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology.2023; 21(1): 19.     CrossRef
Understanding key genetic make-up of different coat colour in Bayinbuluke sheep through a comparative transcriptome profiling analysis
Lihua Zhang, Long Liang, Xuemei Zhang, Wen Rong Li, Haiying Li, Sangang He
Small Ruminant Research.2023; 226: 107028.     CrossRef
Correlation analysis of candidate gene SNP for high-yield in Liaoning cashmere goats with litter size and cashmere performance
Chang Yue, Wen L. Bai, Yuan Y. Zheng, Tai Y. Hui, Jia M. Sun, Dan Guo, Su L. Guo, Ze Y. Wang
Animal Biotechnology.2021; 32(1): 43.     CrossRef
Association of a genetic polymorphism in the BMPR-1B gene, and non-genetic factors with the natural prolificacy of the Colombian-haired sheep
Adrian Medina-Montes, Diego F. Carrillo-Gonzalez, Darwin Y. Hernández-Herrea
Tropical Animal Health and Production.2021;[Epub]     CrossRef
The expression and mutation of <i>BMPR1B</i> and its association with litter size in small-tail Han sheep (<i>Ovis aries</i>)
Yu-Liang Wen, Xiao-Fei Guo, Lin Ma, Xiao-Sheng Zhang, Jin-Long Zhang, Sheng-Guo Zhao, Ming-Xing Chu
Archives Animal Breeding.2021; 64(1): 211.     CrossRef
Impact of Booroola fecundity gene introgression on sheep production: Indian perspective
ARUN KUMAR, RAJIV KUMAR, S S MISRA, R C SHARMA
The Indian Journal of Animal Sciences.2021;[Epub]     CrossRef
Differential expression of BMP/SMAD signaling and ovarian-associated genes in the granulosa cells of FecB introgressed GMM sheep
Satish Kumar, Pradeep Kumar Rajput, Sangharatna V. Bahire, Basanti Jyotsana, Vijay Kumar, Davendra Kumar
Systems Biology in Reproductive Medicine.2020; 66(3): 185.     CrossRef
Two strongly linked single nucleotide polymorphisms (Q320P and V397I) in GDF9 gene are associated with litter size in cashmere goats
Xinyu Wang, Qing Yang, Ke Wang, Hailong Yan, Chuanying Pan, Hong Chen, Jinwang Liu, Haijing Zhu, Lei Qu, Xianyong Lan
Theriogenology.2019; 125: 115.     CrossRef
Genetic Effects of Single Nucleotide Polymorphisms in the Goat GDF9 Gene on Prolificacy: True or False Positive?
Xinyu Wang, Qing Yang, Sihuan Zhang, Xiaoyu Zhang, Chuanying Pan, Hong Chen, Haijing Zhu, Xianyong Lan
Animals.2019; 9(11): 886.     CrossRef
Molecular Cloning of the B4GALNT2 Gene and Its Single Nucleotide Polymorphisms Association with Litter Size in Small Tail Han Sheep
Xiaofei Guo, Xiangyu Wang, Benmeng Liang, Ran Di, Qiuyue Liu, Wenping Hu, Xiaoyun He, Jinlong Zhang, Xiaosheng Zhang, Mingxing Chu
Animals.2018; 8(10): 160.     CrossRef
FecX Bar a Novel BMP15 mutation responsible for prolificacy and female sterility in Tunisian Barbarine Sheep
Narjess Lassoued, Zohra Benkhlil, Florent Woloszyn, Ahmed Rejeb, Mohamed Aouina, Mourad Rekik, Stephane Fabre, Sonia Bedhiaf-Romdhani
BMC Genetics.2017;[Epub]     CrossRef
Genotyping of Novel SNPs in BMPR1B, BMP15, and GDF9 Genes for Association with Prolificacy in Seven Indian Goat Breeds
Sonika Ahlawat, Rekha Sharma, Manoranjan Roy, Sanjay Mandakmale, Ved Prakash, M S Tantia
Animal Biotechnology.2016; 27(3): 199.     CrossRef
Association analysis of novel SNPs in BMPR1B, BMP15 and GDF9 genes with reproductive traits in Black Bengal goats
Sonika Ahlawat, Rekha Sharma, Manoranjan Roy, MS Tantia, Ved Prakash
Small Ruminant Research.2015; 132: 92.     CrossRef
Progress on major genes for high fecundity in ewes
Qiuyue LIU, Zhangyuan PAN, Xiangyu WANG, Wenping HU, Ran DI, Yaxing YAO, Mingxing CHU
Frontiers of Agricultural Science and Engineering.2014; 1(4): 282.     CrossRef