Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
miR-458b-5p regulates ovarian granulosa cells proliferation through Wnt/β‐catenin signaling pathway by targeting catenin beta-1
Wenwen Wang, Jun Teng, Xu Han, Shen Zhang, Qin Zhang, Hui Tang
Anim Biosci. 2021;34(6):957-966.  Published online October 13, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Insights into the genetic diversity of indigenous goats and their conservation priorities
Gang Liu, Qianjun Zhao, Jian Lu, Feizhou Sun, Xu Han, Junjin Zhao, Haiyong Feng, Kejun Wang, Chousheng Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1501-1510.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Swine Nutrition and Feed Technology
Effects of Adding Essential Oil to the Diet of Weaned Pigs on Performance, Nutrient Utilization, Immune Response and Intestinal Health
Pengfei Li, Xiangshu Piao, Yingjun Ru, Xu Han, Lingfeng Xue, Hongyu Zhang
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(11):1617-1626.  Published online October 22, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.4(Q1)
SJR: 0.633
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next