Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Multiomics analyses of Jining Grey goat and Boer goat reveal genomic regions associated with fatty acid and amino acid metabolism and muscle development
Zhaohua Liu, Xiuwen Tan, Qing Jin, Wangtao Zhan, Gang Liu, Xukui Cui, Jianying Wang, Xianfeng Meng, Rongsheng Zhu, Ke Wang
Anim Biosci. 2024;37(6):982-992.  Published online November 2, 2023
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Biotechnology
Folic acid supplementation regulates key immunity-associated genes and pathways during the periparturient period in dairy cows
Muhammad Zahoor Khan, Zhichao Zhang, Lei Liu, Di Wang, Siyuan Mi, Xueqin Liu, Gang Liu, Gang Guo, Xizhi Li, Yachun Wang, Ying Yu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(9):1507-1519.  Published online April 15, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Animal Breeding and Genetics
Insights into the genetic diversity of indigenous goats and their conservation priorities
Gang Liu, Qianjun Zhao, Jian Lu, Feizhou Sun, Xu Han, Junjin Zhao, Haiyong Feng, Kejun Wang, Chousheng Liu
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(10):1501-1510.  Published online February 9, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Effects of Castration on Androgen Receptor, IGF-I Ea, MGF and Myostatin Gene Expression in Skeletal Muscles of Male Pigs
Yuchang Yao, Zhaowei Cai, Lifan Zhang, Chunjiang Zhao, Keliang Wu, Ningying Xu, Gang Liu, Changxin Wu
Asian-Australas J Anim Sci. 2009;22(8):1069-1077.  Published online June 26, 2009
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next