Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Ruminant Nutrition and Forage Utilization
Effects of a multi-strain probiotic on growth, health, and fecal bacterial flora of neonatal dairy calves
Yongqing Guo, Zheng Li, Ming Deng, Yaokun Li, Guangbin Liu, Dewu Liu, Qihong Liu, Qingshen Liu, Baoli Sun
Anim Biosci. 2022;35(2):204-216.  Published online August 21, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Biotechnology
Red Deer Antler Extract Accelerates Hair Growth by Stimulating Expression of Insulin-like Growth Factor I in Full-thickness Wound Healing Rat Model
ZhiHong Yang, LiJuan Gu, DongLiang Zhang, Zheng Li, JingJie Li, MiRa Lee, ChunYan Wang, Zhen Wang, JeongHee Cho, Changkeun Sung
Asian-Australas J Anim Sci. 2012;25(5):708-716.  Published online April 23, 2012
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Effects of high moisture ear corn on production performance, milk fatty acid composition, serum antioxidant status, and immunity in primiparous dairy cows
Songlin Shang, Zheng Li, Jiajun Li, Xi Zhao, Wenjing Zhang Zhang, Xinrui Zhang, Jinni Bai, Zhiye Yang, Kaijun Guo
Received August 23, 2023  Accepted April 1, 2024  
DOI: https://doi.org/10.5713/ab.23.0318    [Accepted]
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next