Effects of a multi-strain probiotic on growth, health, and fecal bacterial flora of neonatal dairy calves
Yongqing Guo (Guo Y), Zheng Li (Li Z), Ming Deng (Deng M), Yaokun Li (Li Y), Guangbin Liu (Liu G), Dewu Liu (Liu D), Qihong Liu (Liu Q), Qingshen Liu (Liu Q), Baoli Sun (Sun B)
Anim Biosci. 2022;35(2):204-216.   Published online 2021 Aug 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0084
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Supplementation of complex natural feed additive containing (C. militaris, probiotics and red ginseng by-product) on rumen-fermentation, growth performance and carcass characteristics in Korean native steers
Mun-Su Ju, Yong-Ho Jo, Yoo-Rae Kim, Jalil Ghassemi Nejad, Jang-Gu Lee, Hong-Gu Lee
Frontiers in Veterinary Science.2024;[Epub]     CrossRef
A meta-analysis on the effects of probiotics on the performance of pre-weaning dairy calves
Liyun Wang, Honghong Sun, Haixu Gao, Yaohui Xia, Linsen Zan, Chunping Zhao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of lactic acid bacteria preparations on calf fecal flora
Chenyang Dong, Manlin Wei, Fang Sun, Hailin Bao, Meili Bao, Ji Ju, Liu Du
Revista Brasileira de Zootecnia.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of inoculation with active microorganisms derived from adult goats on growth performance, gut microbiota and serum metabolome in newborn lambs
Lin Fu, Liaochuan Wang, Li Liu, Li Zhang, Ziyao Zhou, Yan Zhou, Gaofu Wang, Juan J. Loor, Peng Zhou, Xianwen Dong
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of a complex probiotic preparation, Fengqiang Shengtai and coccidiosis vaccine on the performance and intestinal microbiota of broilers challenged with Eimeria spp.
Haiming Cai, Shengjun Luo, Qihong Liu, Qingfeng Zhou, Zhuanqiang Yan, Zhen Kang, Shenquan Liao, Juan Li, Minna Lv, Xuhui Lin, Junjing Hu, Shuilan Yu, Jianfei Zhang, Nanshan Qi, Mingfei Sun
Parasites & Vectors.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of the Oat Hay Feeding Method and Compound Probiotic Supplementation on the Growth, Antioxidant Capacity, Immunity, and Rumen Bacteria Community of Dairy Calves
Yong-Qing Guo, Ya-Ru Hu, Su-Ran Liu, Meng Wang, Zhen-Yu Xian, De-Wu Liu, Bao-Li Sun, Yao-Kun Li, Guang-Bin Liu, Ming Deng, Wen-Feng Hu, Qing-Shen Liu
Antioxidants.2023; 12(10): 1851.     CrossRef
Impact of Probiotics on Dairy Production Efficiency
Kirankumar Nalla, Naresh Kumar Manda, Harmeet Singh Dhillon, Santosh R. Kanade, Namita Rokana, Matthias Hess, Anil Kumar Puniya
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Host-specific probiotics feeding influence growth, gut microbiota, and fecal biomarkers in buffalo calves
Vinay Venkatesh Varada, Sachin Kumar, Supriya Chhotaray, Amrish Kumar Tyagi
AMB Express.2022;[Epub]     CrossRef