Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Identification of genes involved in inbreeding depression of reproduction in Langshan chickens
Qian Xue, Guohui Li, Yuxia Cao, Jianmei Yin, Yunfen Zhu, Huiyong Zhang, Chenghao Zhou, Haiyu Shen, Xinhong Dou, Yijun Su, Kehua Wang, Jianmin Zou, Wei Han
Anim Biosci. 2021;34(6):975-984.  Published online October 14, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic evaluation of eggshell color based on additive and dominance models in laying hens
Jun Guo, Kehua Wang, Liang Qu, Taocun Dou, Meng Ma, Manman Shen, Yuping Hu
Asian-Australas J Anim Sci. 2020;33(8):1217-1223.  Published online August 26, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Genetic architecture and candidate genes detected for chicken internal organ weight with a 600 K single nucleotide polymorphism array
Taocun Dou, Manman Shen, Meng Ma, Liang Qu, Yongfeng Li, Yuping Hu, Jian Lu, Jun Guo, Xingguo Wang, Kehua Wang
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(3):341-349.  Published online July 26, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Gene Expression of Heart and Adipocyte Fatty Acid-binding Protein in Chickens by FQ-RT-PCR
Yunjie Tu, Yijun Su, Kehua Wang, Xueyu Zhang, Haibing Tong, Yushi Gao
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(8):987-992.  Published online June 21, 2010
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next