Gene Expression of Heart and Adipocyte Fatty Acid-binding Protein in Chickens by FQ-RT-PCR
Yunjie Tu (Tu Y), Yijun Su (Su Y), Kehua Wang (Wang K), Xueyu Zhang (Zhang X), Haibing Tong (Tong H), Yushi Gao (Gao Y)
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(8):987-992.   Published online 2010 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2010.90556
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The villi ileum growth of native quail fed by irradiated chitosan with glutathione from early age in high temperature
A Mushawwir, R Permana, D Darwis, T Puspitasari
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2024; 1292(1): 012016.     CrossRef
Correlation of lipoprotein lipase gene polymorphism and mRNA expression with intramuscular fat content in Baicheng‐Oil chicken
Yong Wang, Hongwei Chen, Chao Hang, Ying Chen, Jun Gao, Dexin Qiu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2023; 107(1): 222.     CrossRef
Identification of QTL regions and candidate genes for growth and feed efficiency in broilers
Wei Li, Maiqing Zheng, Guiping Zhao, Jie Wang, Jie Liu, Shunli Wang, Furong Feng, Dawei Liu, Dan Zhu, Qinghe Li, Liping Guo, Yuming Guo, Ranran Liu, Jie Wen
Genetics Selection Evolution.2021;[Epub]     CrossRef
Organic Diallyl-n-Sulfide (Dn-S) inhibited the glycogenolysis pathway and heart failure of heat-stressed laying hens
A Mushawwir, R Permana, D Latipudin, N Suwarno
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2021; 788(1): 012091.     CrossRef
Association of A‐FABP gene polymorphism and mRNA expression with intramuscular fat content (IMF) in Baicheng‐You chicken
Yong Wang, Wenqiang Liu, Chao Hang, Yiqiang Du, Ying Chen, Jinming Xing, Jun Gao, Dexin Qiu
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(5): 1447.     CrossRef
Correlation of the A-FABP Gene Polymorphism and mRNA Expression with Intramuscular Fat Content in Three-Yellow Chicken and Hetian-Black Chicken
Yong Wang, Hongwei Chen, Diangang Han, Ying Chen, Gemingguli Muhatai, Tursunjan Kurban, Jinming Xing, Jianzhong He
Animal Biotechnology.2017; 28(1): 37.     CrossRef
Association of H-FABP gene polymorphisms with intramuscular fat content in Three-yellow chickens and Hetian-black chickens
Yong Wang, Xiaohong Hui, Huie Wang, Tursunjan Kurban, Chao Hang, Ying Chen, Jinming Xing, Jiufeng Wang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2016;[Epub]     CrossRef
Correlation between Heart-type Fatty Acid-binding Protein Gene Polymorphism and mRNA Expression with Intramuscular Fat in Baicheng-oil Chicken
Yong Wang, Jianzhong He, Wenxuan Yang, Gemenggul Muhantay, Ying Chen, Jinming Xing, Jianzhu Liu
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2015; 28(10): 1380.     CrossRef
Effects of dietary energy level on the transcription of the H-FABP gene in different tissues of sheep
Y.J. Zhang, Y.Q. Liu, J. Song, S.Y. Cheng, L.X. Dong
Small Ruminant Research.2013; 115(1-3): 29.     CrossRef
Polymorphisms of the IL8 gene correlate with milking traits, SCS and mRNA level in Chinese Holstein
Renjin Chen, Zhangping Yang, Dejun Ji, Yongjiang Mao, Ying Chen, Yunlong Li, Haitao Wu, Xiaolong Wang, Lingling Chang
Molecular Biology Reports.2011; 38(6): 4083.     CrossRef