Go to Top Go to Bottom

Search

  • HOME
  • Search
Animal Breeding and Genetics
Correlation between in vitro fertilization and artificial insemination in Holstein bulls
Wei Sun, Yunxia Li, Jie Su, Xiangnan Bao, Rui Ding, Gaoping Zhao, Guifang Cao, Shuxiang Hu, Jianguo Wang, Qingyuan Sun, Haiquan Yu, Xihe Li
Anim Biosci. 2021;34(12):1879-1885.  Published online February 16, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Research advances in reproduction for dairy goats
Jun Luo, Wei Wang, Shuang Sun
Asian-Australas J Anim Sci. 2019;32(8):1284-1295. Special Issue  Published online July 18, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    PDFPDF    
Animal Reproduction and Physiology
Production of Transgenic Goats by Sperm-mediated Exogenous DNA Transfer Method
Yongju Zhao, Hong Wei, Yong Wang, Lingbin Wang, Mingju Yu, Jingsheng Fan, Shuangyan Zheng, Cong Zhao
Asian-Australas J Anim Sci. 2010;23(1):33-40.  Published online December 22, 2009
PDFPDF    

ANIMAL
BIOSCIENCE

Impact Factor: 2.2(Q2)
SJR: 0.613
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci
)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235Editorial Office
Asian-Australasian Association of Animal Production Societies(AAAP)
Room 708 Sammo Sporex, 23, Sillim-ro 59-gil, Gwanak-gu, Seoul 08776, Korea   
TEL : +82-2-888-6558    FAX : +82-2-888-6559   
E-mail : editor@animbiosci.org               

Copyright © 2024 by Asian-Australasian Association of Animal Production Societies.

Developed in M2PI

Close layer
prev next