PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.22.0120202235111656-1665Genome-wide identification of long noncoding RNA genes and their potential association with mammary gland development in water buffaloYuhan Jin, Yina Ouyang, Xinyang Fan, Jing Huang, Wenbo Guo, Yongwang Miaohttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-22-0120.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.22.0120, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-22-0120.pdf
BMC Genomics10.1186/s12864-015-1953-y2015161Genome-wide identification of long noncoding RNA genes and their potential association with fecundity and virulence in rice brown planthopper, Nilaparvata lugensHuamei Xiao, Zhuting Yuan, Dianhao Guo, Bofeng Hou, Chuanlin Yin, Wenqing Zhang, Fei Lihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12864-015-1953-y.pdf, http://link.springer.com/article/10.1186/s12864-015-1953-y/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12864-015-1953-y, http://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s12864-015-1953-y.pdf
Scientific Reports10.1038/srep20796201661Genome-wide identification and characterization of long intergenic noncoding RNAs and their potential association with larval development in the Pacific oysterHong Yu, Xuelin Zhao, Qi Lihttps://www.nature.com/articles/srep20796, https://www.nature.com/articles/srep20796.pdf, https://www.nature.com/articles/srep20796.pdf
International Journal of Molecular Sciences10.3390/ijms23116247202223116247Genome-Wide Identification of Long Noncoding RNA and Their Potential Interactors in ISWI MutantsLudan Zhang, Shuai Zhang, Ruixue Wang, Lin Sunhttps://www.mdpi.com/1422-0067/23/11/6247/pdf
Genes & Diseases10.1016/j.gendis.2022.10.0242022Long noncoding RNA study: Genome-wide approachesShuang Tao, Yarui Hou, Liting Diao, Yanxia Hu, Wanyi Xu, Shujuan Xie, Zhendong Xiaohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2352304222002963?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2352304222002963?httpAccept=text/plain
Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia10.1007/s10911-012-9247-3201217143-58Noncoding RNAs Involved in Mammary Gland Development and Tumorigenesis: There’s a Long Way to GoAmy N. Shore, Jason I. Herschkowitz, Jeffrey M. Rosenhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10911-012-9247-3.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s10911-012-9247-3/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10911-012-9247-3
Functional Analysis of Long Non-Coding RNAs10.1007/978-1-0716-1158-6_5202161-71Genome-Wide Computational Analysis and Validation of Potential Long Noncoding RNA-Mediated DNA–DNA–RNA Triplexes in the Human GenomeSaakshi Jalali, Amrita Singh, Vinod Scaria, Souvik Maitihttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-0716-1158-6_5
Long Noncoding RNAs in Plants10.1016/b978-0-12-821452-7.00006-4202175-91Genome-wide analysis of long noncoding RNAs in Sorghum and their roles in development and stressNikhil Malhotra, Shivani Sharmahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128214527000064?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128214527000064?httpAccept=text/plain
Long Noncoding RNAs in Plants10.1016/b978-0-12-821452-7.00012-x2021189-196Genome-wide identification and functional analysis of lincRNAs in cucumberZhiqiang Hao, Guanglin Lihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B978012821452700012X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B978012821452700012X?httpAccept=text/plain
Scientific Reports10.1038/s41598-017-16057-2201771Genome-wide identification of long non-coding RNA genes and their association with insecticide resistance and metamorphosis in diamondback moth, Plutella xylostellaFeiling Liu, Dianhao Guo, Zhuting Yuan, Chen Chen, Huamei Xiaohttps://www.nature.com/articles/s41598-017-16057-2.pdf, https://www.nature.com/articles/s41598-017-16057-2, https://www.nature.com/articles/s41598-017-16057-2.pdf