PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.21.0562202235101461-1478Microbial short-chain fatty acids: a bridge between dietary fibers and poultry gut health — A reviewQasim Ali, Sen Ma, Shaokai La, Zhiguo Guo, Boshuai Liu, Zimin Gao, Umar Farooq, Zhichang Wang, Xiaoyan Zhu, Yalei Cui, Defeng Li, Yinghua Shihttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0562.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.21.0562, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0562.pdf
10.21203/rs.3.rs-2019685/v12022Targeting gut microbiota in bone health of livestock and poultry: roles of short-chain fatty acidsShu-cheng Huang, Yan-feng He, Lu-xi Lin, Ting-ting Xu, Aftab Shaukathttps://www.researchsquare.com/article/rs-2019685/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2019685/v1.html
Nutrients10.3390/nu70428392015742839-2849Dietary Gut Microbial Metabolites, Short-chain Fatty Acids, and Host Metabolic RegulationMayu Kasubuchi, Sae Hasegawa, Takero Hiramatsu, Atsuhiko Ichimura, Ikuo Kimurahttp://www.mdpi.com/2072-6643/7/4/2839/pdf
Molecular Nutrition and Mitochondria10.1016/b978-0-323-90256-4.00024-22023243-251Roles of dietary fiber and gut microbial metabolites short-chain fatty acids in regulating mitochondrial function in central nervous systemHuajun Pan, Zhigang Liuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780323902564000242?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780323902564000242?httpAccept=text/plain
Reference Module in Food Science10.1016/b978-0-08-100596-5.21016-02016Human Physiology and Health: Dietary Fiber, Short-Chain Fatty Acids, and Their Impact on Gut PhysiologyDavid L. Topping, Trevor J. Locketthttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780081005965210160?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780081005965210160?httpAccept=text/plain
Poultry Science10.3382/ps.061114719826161147-1153Effect of Dietary Short- and Medium-Chain Fatty Acids on Feed Intake by ChicksN.A.G. CAVEhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0032579119352393?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0032579119352393?httpAccept=text/plain, http://academic.oup.com/ps/article-pdf/61/6/1147/4461222/poultrysci61-1147.pdf
Poultry Science10.3382/ps.2007-002712008874783-789Effects of Dietary Inulin on the Intestinal Short Chain Fatty Acids and Microbial Ecology in Broiler Chickens as Revealed by Denaturing Gradient Gel ElectrophoresisH. Rehman, P. Hellweg, D. Taras, J. Zentekhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0032579119388546?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0032579119388546?httpAccept=text/plain, http://academic.oup.com/ps/article-pdf/87/4/783/4491010/poultrysci87-0783.pdf
Cellular and Molecular Neurobiology10.1007/s10571-022-01209-42022The Bridge Between Ischemic Stroke and Gut Microbes: Short-Chain Fatty AcidsZongwei Fang, Mingrong Chen, Jiafen Qian, Chunhua Wang, Jinhua Zhanghttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10571-022-01209-4.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s10571-022-01209-4/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10571-022-01209-4.pdf
Current Opinion in Pharmacology10.1016/j.coph.2021.11.00120226236-42The regulatory roles of dietary fibers on host health via gut microbiota-derived short chain fatty acidsTong Xu, Xinyue Wu, Jia Liu, Jiayi Sun, Xiaobo Wang, Gang Fan, Xianli Meng, Jing Zhang, Yi Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1471489221001612?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1471489221001612?httpAccept=text/plain
Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre10.1016/j.bcdf.2018.09.001201917100170Dietary fibers and their fermented short-chain fatty acids in prevention of human diseasesKedar N. Prasad, Stephen C. Bondyhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S221261981830007X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S221261981830007X?httpAccept=text/plain