PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.21.056920223591303-1313Whole-genome resequencing reveals domestication and signatures of selection in Ujimqin, Sunit, and Wu Ranke Mongolian sheep breedsHanning Wang, Liang Zhong, Yanbing Dong, Lingbo Meng, Cheng Ji, Hui Luo, Mengrong Fu, Zhi Qi, Lan Mihttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0569.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.21.0569, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0569.pdf
Genomics10.1016/j.ygeno.2019.06.00220201121880-885Whole-genome resequencing reveals selection signatures associated with milk production traits in African Kenana dairy zebu cattleHojjat Asadollahpour Nanaei, Mostafa Dehghani Qanatqestani, Ali Esmailizadehhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0888754319301363?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0888754319301363?httpAccept=text/plain
Nature Communications10.1038/ncomms10283201561Yak whole-genome resequencing reveals domestication signatures and prehistoric population expansionsQiang Qiu, Lizhong Wang, Kun Wang, Yongzhi Yang, Tao Ma, Zefu Wang, Xiao Zhang, Zhengqiang Ni, Fujiang Hou, Ruijun Long, Richard Abbott, Johannes Lenstra, Jianquan Liuhttp://www.nature.com/articles/ncomms10283.pdf, http://www.nature.com/articles/ncomms10283, http://www.nature.com/articles/ncomms10283.pdf
Aquaculture10.1016/j.aquaculture.2021.7369442021543736944Genetic differentiation and selection signatures in two bay scallop (Argopecten irradians) breeds revealed by whole-genome resequencing analysisHao Wang, Jia Lv, Qifan Zeng, Yaran Liu, Qiang Xing, Shi Wang, Jingjie Hu, Lisui Baohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0044848621006074?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0044848621006074?httpAccept=text/plain
GigaScience10.1093/gigascience/giy027201874Whole-genome resequencing reveals signatures of selection and timing of duck domesticationZebin Zhang, Yaxiong Jia, Pedro Almeida, Judith E Mank, Marcel van Tuinen, Qiong Wang, Zhihua Jiang, Yu Chen, Kai Zhan, Shuisheng Hou, Zhengkui Zhou, Huifang Li, Fangxi Yang, Yong He, Zhonghua Ning, Ning Yang, Lujiang Quhttp://academic.oup.com/gigascience/article-pdf/7/4/giy027/25004652/giy027.pdf
10.21203/rs.3.rs-1732438/v12022Analysis of differences between different sheep breeds based on whole-genome resequencing technologyTing Liu, Wenrui Guo, Taiwu Zhang, Yanni Zhang, Le Yang, Junkang Xie, Letian Kang, Weihao Wang, Lina Sun, Yan Duan, Rina Suhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1732438/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1732438/v1.html
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2021.671686202112Whole Genome Sequencing Reveals Signatures for Artificial Selection for Different Sizes in Japanese Primitive Dog BreedsGuangqi Lyu, Chunyu Feng, Shiyu Zhu, Shuang Ren, Wanyi Dang, David M. Irwin, Zhe Wang, Shuyi Zhanghttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.671686/full
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2019.01025201910A Combined Multi-Cohort Approach Reveals Novel and Known Genome-Wide Selection Signatures for Wool Traits in Merino and Merino-Derived Sheep BreedsSami Megdiche, Salvatore Mastrangelo, Mohamed Ben Hamouda, Johannes A. Lenstra, Elena Cianihttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2019.01025/full
Frontiers in Genetics10.3389/fgene.2019.01190201910Whole Genome Resequencing Reveals Selection Signatures Associated With Important Traits in Ethiopian Indigenous Goat PopulationsHaile Berihulay, Yefang Li, Berihu Gebrekidan, Gebremedhin Gebreselassie, Xuexue Liu, Lin Jiang, Yuehui Mahttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2019.01190/full
10.21203/rs.3.rs-48906/v12020Whole-genome Resequencing Provides Insights into the Population Structure and Domestication Signatures of Ducks in Eastern ChinaPeishi Feng, Tao Zeng, Yang Hua, Guohong Chen, Jinping Du, Li Chen, Junda Shen, Zhongrong Tao, Ping Wang, Lin Yang, Lizhi Luhttps://www.researchsquare.com/article/rs-48906/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-48906/v1.html