PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Animal Bioscience10.5713/ab.21.0140202235122-28Effects of starvation-induced negative energy balance on endoplasmic reticulum stress in the liver of cowsMd Aminul Islam, Shuya Adachi, Yuichiroh Shiiba, Ken-ichi Takeda, Satoshi Haga, Shinichi Yonekurahttp://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0140.pdf, http://animbiosci.org/journal/view.php?doi=10.5713/ab.21.0140, http://animbiosci.org/upload/pdf/ab-21-0140.pdf
Journal of Dairy Science10.3168/jds.2018-16015201910287359-7370Fatty acid-induced endoplasmic reticulum stress promoted lipid accumulation in calf hepatocytes, and endoplasmic reticulum stress existed in the liver of severe fatty liver cowsYiwei Zhu, Yuan Guan, Juan J. Loor, Xueying Sha, Danielle N. Coleman, Cai Zhang, Xiliang Du, Zhen Shi, Xiaobing Li, Zhe Wang, Guowen Liu, Xinwei Lihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022030219304588?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022030219304588?httpAccept=text/plain
Reactive Oxygen Species (ROS), Nanoparticles, and Endoplasmic Reticulum (ER) Stress-Induced Cell Death Mechanisms10.1016/b978-0-12-822481-6.00012-82020299-342Endoplasmic reticulum stress-induced cell death mechanismLoutfy H. Madkourhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128224816000128?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128224816000128?httpAccept=text/plain
Textbook of Energy Balance, Neuropeptide Hormones, and Neuroendocrine Function10.1007/978-3-319-89506-2_4201875-108Brain Inflammation and Endoplasmic Reticulum StressIsin Cakir, Eduardo A. Nillnihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-89506-2_4
Reactive Oxygen Species (ROS), Nanoparticles, and Endoplasmic Reticulum (ER) Stress-Induced Cell Death Mechanisms10.1016/b978-0-12-822481-6.00013-x2020343-372Modulation of endoplasmic reticulum (ER) stress of nanotoxicology for nanoparticles (NPs)Loutfy H. Madkourhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B978012822481600013X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B978012822481600013X?httpAccept=text/plain
Reactive Oxygen Species (ROS), Nanoparticles, and Endoplasmic Reticulum (ER) Stress-Induced Cell Death Mechanisms10.1016/b978-0-12-822481-6.00011-62020265-297Endoplasmic reticulum stress and associated ROS in disease pathophysiology applicationsLoutfy H. Madkourhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128224816000116?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128224816000116?httpAccept=text/plain
Endoplasmic Reticulum Stress in Diseases10.1515/ersc-2016-0004201631α1-antitrypsin Deficiency: A Misfolded Secretory Protein Variant with Unique Effects on the Endoplasmic ReticulumDavid H Perlmutterhttp://www.degruyter.com/view/j/ersc.2016.3.issue-1/ersc-2016-0004/ersc-2016-0004.xml, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ersc-2016-0004/pdf
Aquaculture10.1016/j.aquaculture.2021.7374012022546737401Heat stress-induced endoplasmic reticulum stress promotes liver apoptosis in largemouth bass (Micropterus salmoides)Xuqian Zhao, Lingling Li, Caijuan Li, Enguang Liu, Hao Zhu, Qufei Linghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0044848621010644?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0044848621010644?httpAccept=text/plain
Trends in Endocrinology & Metabolism10.1016/j.tem.2019.01.0022019303163-176Endoplasmic Reticulum Stress, the Hypothalamus, and Energy BalanceIsin Cakir, Eduardo A. Nillnihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1043276019300025?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1043276019300025?httpAccept=text/plain
Endoplasmic Reticulum10.5772/intechopen.813812019Endoplasmic Reticulum Stress and AutophagyMohammad Fazlul Kabir, Hyung-Ryong Kim, Han-Jung Chaehttp://www.intechopen.com/download/pdf/64217