PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.18.09252020332254-263Impact of wilting and additives on fermentation quality and carbohydrate composition of mulberry silageYing Chao Zhang, Xue Kai Wang, Dong Xia Li, Yan Li Lin, Fu Yu Yang, Kui Kui Nihttp://ajas.info/upload/pdf/ajas-18-0925.pdf, http://ajas.info/journal/view.php?doi=10.5713/ajas.18.0925, http://ajas.info/upload/pdf/ajas-18-0925.pdf
Fermentation10.3390/fermentation8090435202289435Effects of Different Additives on the Chemical Composition, Fermentation Profile, In Vitro and In Situ Digestibility of Paper mulberry SilageWei Wang, Yangyi Hao, Chenglong Luo, Qianqian Wang, Zhonghan Wang, Dong Li, Jing Yuan, Zhijun Cao, Hongjian Yang, Shengli Lihttps://www.mdpi.com/2311-5637/8/9/435/pdf
Animal Science Journal10.1111/j.1740-0929.2011.00962.x2011834305-309Fermentation quality and chemical composition of shrub silage treated with lactic acid bacteria inoculants and cellulase additivesQizhong SUN, Fengqin GAO, Zhu YU, Ya TAO, Shufen ZHAO, Yimin CAIhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1740-0929.2011.00962.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1740-0929.2011.00962.x/fullpdf
Fermentation10.3390/fermentation8060262202286262Fermentation Quality, Bacterial Community, and Aerobic Stability of Perennial Recut Broussonetia papyrifera Silage with Different Additives and Wilting TimeJun Hao, Wen-Tao Sun, Chang-Rong Wu, Ming-Zhu Zhang, Guang-Hao Xia, Yu-Long Zheng, Chao Chenhttps://www.mdpi.com/2311-5637/8/6/262/pdf
Animal Science Journal10.1111/j.1740-0929.2011.00873.x2011824549-553The effects of wilting and storage temperatures on the fermentation quality and aerobic stability of stylo silageQinghua LIU, Jianguo ZHANG, Shangli SHI, Qizhong SUNhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1740-0929.2011.00873.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1740-0929.2011.00873.x/fullpdf
Grass and Forage Science10.1111/j.1365-2494.1985.tb01774.x1985404429-436Effect of silage additives and wilting on silage fermentation, digestibility and intake, and on liveweight change of young cattleP. M. HAIGH, J. W. G. PARKERhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1365-2494.1985.tb01774.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1365-2494.1985.tb01774.x/fullpdf
Grass and Forage Science10.1111/j.1365-2494.1988.tb02159.x1988433337-345The effect of wilting and silage additives on the fermentation of autumn made grass silage ensiled in bunkers on commercial farms in South Wales 1983-85P. M. HAIGHhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1365-2494.1988.tb02159.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1365-2494.1988.tb02159.x/fullpdf
Animal Feed Science and Technology10.1016/0377-8401(83)90033-0198393185-196Effect of wilting and the additives, straw, molasses and urea on the fermentation pattern of maize silageD.N. Kamra, R. Singh, R.C. Jakhmola, R.V.N. Srivastavahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:0377840183900330?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:0377840183900330?httpAccept=text/plain
Frontiers in Microbiology10.3389/fmicb.2022.1038549202213Effect of different organic acid additives on the fermentation quality and bacterial community of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) silageMengxin Li, Qiang Yu, Jinyi Xu, Hong Sun, Qiming Cheng, Yixiao Xie, Chunmei Wang, Ping Li, Chao Chen, Yulong Zhenghttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.1038549/full
Frontiers in Microbiology10.3389/fmicb.2022.951958202213Effect of Amomum villosum essential oil as an additive on the chemical composition, fermentation quality, and bacterial community of paper mulberry silageMaoya Li, Xueying Fan, Qiming Cheng, Yulian Chen, Jianhua Long, Yao Lei, Ping Li, Chao Chenhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.951958/full