PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences10.5713/ajas.2012.1207920122581153-1158Lactobacillus plantarum ZLP001: In vitro Assessment of Antioxidant Capacity and Effect on Growth Performance and Antioxidant Status in Weaning PigletsJ. Wang, H. F. Ji, S. X. Wang, D. Y. Zhang, H. Liu, D. C. Shan, Y. M. Wanghttp://www.ajas.info/upload/pdf/25-150.pdf
Animals10.3390/ani91109862019911986The Facilitating Effect of Tartary Buckwheat Flavonoids and Lactobacillus plantarum on the Growth Performance, Nutrient Digestibility, Antioxidant Capacity, and Fecal Microbiota of Weaned PigletsKai Cui, Qiang Wang, Shiqin Wang, Qiyu Diao, Naifeng Zhanghttps://www.mdpi.com/2076-2615/9/11/986/pdf
Journal of Animal Science10.1093/jas/skz254201997114588-4597Effects of oligosaccharides on the growth and stress tolerance of Lactobacillus plantarum ZLP001 in vitro, and the potential synbiotic effects of L. plantarum ZLP001 and fructo-oligosaccharide in post-weaning piglets1Jing Wang, Sixin Wang, Hui Liu, Dongyan Zhang, Yamin Wang, Haifeng Jihttp://academic.oup.com/jas/advance-article-pdf/doi/10.1093/jas/skz254/29159251/skz254.pdf, http://academic.oup.com/jas/article-pdf/97/11/4588/30349853/skz254.pdf, http://academic.oup.com/jas/article-pdf/97/11/4588/30349853/skz254.pdf
10.21203/rs.3.rs-27804/v12020Dietary Addition of Astragalus Fermented by Lactobacillus Plantarum Improved Laying Performance, Egg Quality, Antioxidant and Immunological Status and Intestinal Microbiota in Laying HensHongtao Shi, Baiyu Wang, Chuanzhou Bian, Yingqian Han, Hongxing Qiaohttps://www.researchsquare.com/article/rs-27804/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-27804/v1.html
Animals10.3390/ani10112104202010112104Effects of Dietary Supplementation of Humic Acid Sodium and Zinc Oxide on Growth Performance, Immune Status and Antioxidant Capacity of Weaned PigletsQi Wang, Jiafu Ying, Peng Zou, Yuanhao Zhou, Baikui Wang, Dongyou Yu, Weifen Li, Xiaoli Zhanhttps://www.mdpi.com/2076-2615/10/11/2104/pdf
Animal10.1017/s17517311180012342019131136-143The effects of superoxide dismutase-rich melon pulp concentrate on inflammation, antioxidant status and growth performance of challenged post-weaning pigletsA.S.M.L. Ahasan, G. Invernizzi, G. Farina, A. Pilotto, F. Barbé, V. Bontempo, R. Rossi, F. Bellagamba, C. Lecchi, G. Savoini, A. Agazzihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1751731118001234?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1751731118001234?httpAccept=text/plain, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S1751731118001234
10.21203/rs.3.rs-20339/v12020Administration of Saccharomyces boulardii mafic-1701 improves growth performance, promotes antioxidant capacity, alleviates intestinal inflammation and modulates gut microbiota in weaned pigletsWenxiu Zhang, Chengling Bao, Jian Wang, Jianjun Zang, Yunhe Caohttps://www.researchsquare.com/article/rs-20339/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-20339/v1.html
Antioxidants10.3390/antiox9030250202093250Dietary Postbiotic Lactobacillus plantarum Improves Serum and Ruminal Antioxidant Activity and Upregulates Hepatic Antioxidant Enzymes and Ruminal Barrier Function in Post-Weaning LambsWan Ibrahim Izuddin, Ali Merzza Humam, Teck Chwen Loh, Hooi Ling Foo, Anjas Asmara Samsudinhttps://www.mdpi.com/2076-3921/9/3/250/pdf
Journal of Animal Science10.1093/jas/skac14420221005Effects of ferulic acid on the growth performance, antioxidant capacity, and intestinal development of piglets with intrauterine growth retardationJin Wan, Qiong Yu, Junqiu Luo, Li Zhang, Zheng Ruanhttps://academic.oup.com/jas/advance-article-pdf/doi/10.1093/jas/skac144/43397623/skac144.pdf, https://academic.oup.com/jas/article-pdf/100/5/skac144/43708661/skac144.pdf, https://academic.oup.com/jas/article-pdf/100/5/skac144/43708661/skac144.pdf
Animals10.3390/ani11113323202111113323The Influence of Dietary Gallic Acid on Growth Performance and Plasma Antioxidant Status of High and Low Weaning Weight PigletsXuemei Zhao, Jizhe Wang, Ge Gao, Valentino Bontempo, Chiqing Chen, Martine Schroyen, Xilong Li, Xianren Jianghttps://www.mdpi.com/2076-2615/11/11/3323/pdf