Mutations of TYR and MITF Genes are Associated with Plumage Colour Phenotypes in Geese
Ye Wang (Wang Y), Si-Ming Li (Li SM), Jing Huang (Huang J), Shi-Yi Chen (Chen SY), Yi-Ping Liu (Liu YP)
Asian-Australas J Anim Sci. 2014;27(6):778-783.   Published online 2014 Apr 24     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13350
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The relationship of MITF gene expression and promoter methylation with plumage colour in quail
B. Yuan, Y. Qi, X. Zhang, J. Hu, Y. Fan, Xingyu Ji
British Poultry Science.2024; : 1.     CrossRef
The lgi-miR-2d is Potentially Involved in Shell Melanin Synthesis by Targeting mitf in Manila Clam Ruditapes philippinarum
Qiaoyue Xu, Hongtao Nie, Qianying Ma, Jiadi Wang, Zhongming Huo, Xiwu Yan
Marine Biotechnology.2024; 26(3): 432.     CrossRef
Identification of Differentially Expressed Genes and microRNAs in the Gray and White Feather Follicles of Shitou Geese
Pengyun Guo, Junpeng Chen, Lei Luo, Xumeng Zhang, Xiujin Li, Yunmao Huang, Zhongping Wu, Yunbo Tian
Animals.2024; 14(10): 1508.     CrossRef
Integration of transcriptomics and metabolomics reveals amelanism mechanism of Oscar Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)
Qin Wang, Bin Wen, Adekunle David Micah, Jian-Zhong Gao, Zai-Zhong Chen
Hydrobiologia.2023; 850(10-11): 2275.     CrossRef
Pueraria protein extract inhibits melanogenesis and promotes melanoma cell apoptosis through the regulation of MITF and mitochondrial‑related pathways
Yuchu Zhao, Shiting Yu, Yue Wang, Yanyan Chen, Jingjing Chen, Jiawen Wang, Meichen Liu, Siming Wang
Molecular Medicine Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Screening and Identification of Interacting Proteins of Mitfa in Red Tilapia
Bingjie Jiang, Lanmei Wang, Jianjun Fu, Wenbin Zhu, Mingkun Luo, Zaijie Dong
Fishes.2023; 8(5): 241.     CrossRef
Adaptive phenotypic and genomic divergence in the common chaffinch (Fringilla coelebs) following niche expansion within a small oceanic island
María Recuerda, Mercè Palacios, Oscar Frías, Keith Hobson, Benoit Nabholz, Guillermo Blanco, Borja Milá
Journal of Evolutionary Biology.2023; 36(9): 1226.     CrossRef
Identification of SNPs in MITF associated with beak color of duck
Rui Pan, Tian Hua, Qixin Guo, Hao Bai, Yong Jiang, Zhixiu Wang, Yulin Bi, Guohong Chen, Xinsheng Wu, Guobin Chang
Frontiers in Genetics.2023;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association analysis of neck ring traits in NongHua ma male ducks
H. Wang, C. Yang, J. Wang, Y. Xi, J. Qi, J. Hu, L. Bai, L. Li, A. Mustafa, H. Liu
British Poultry Science.2023; 64(6): 670.     CrossRef
Peptide OA-VI12 restrains melanogenesis in B16 cells and C57B/6 mouse ear skin via the miR-122-5p/Mitf/Tyr axis
Junsong Wang, Yilin Li, Chengan Feng, Haoyu Wang, Jiayi Li, Naixin Liu, Zhe Fu, Yinglei Wang, Yutong Wu, Yixiang Liu, Yingxuan Zhang, Saige Yin, Li He, Ying Wang, Xinwang Yang
Amino Acids.2023; 55(11): 1687.     CrossRef
Study on changing disciplinarian of beak colors in ducks and the regulation network based on transcriptome sequencing
Rui Pan, Tian Hua, Yifan Ding, Hao Bai, Yong Jiang, Zhixiu Wang, Min Hu, Guohong Chen, Xinsheng Wu, Guobin Chang
Poultry Science.2023; : 103266.     CrossRef
Unravelling the effect of environment on the genome of Sarda breed ewes using Runs of Homozygosity
Alberto Cesarani, Giustino Gaspa, Fabio Correddu, Corrado Dimauro, Nicolò P. P. Macciotta
Journal of Animal Breeding and Genetics.2022; 139(3): 292.     CrossRef
Duplicated Tyr disruption using CRISPR/Cas9 reveals melanophore formation in Oujiang color common carp (Cyprinus carpio var. color)
Xidan Xu, Honglin Chen, Biplab Kumar Mandal, Zhouxuan Si, Jun Wang, Chenghui Wang
Reproduction and Breeding.2022; 2(2): 37.     CrossRef
Molecular and functional analysis of the microphthalmia-associated transcription factor (mitf) gene duplicates in red tilapia
Bingjie Jiang, Lanmei Wang, Mingkun Luo, Wenbin Zhu, Jianjun Fu, Zaijie Dong
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology.2022; 271: 111257.     CrossRef
Genome-Wide Analysis Identifies Candidate Genes Encoding Feather Color in Ducks
Qixin Guo, Yong Jiang, Zhixiu Wang, Yulin Bi, Guohong Chen, Hao Bai, Guobin Chang
Genes.2022; 13(7): 1249.     CrossRef
Genome-Wide Analysis Identifies Candidate Genes Encoding Beak Color of Duck
Qixin Guo, Yong Jiang, Zhixiu Wang, Yulin Bi, Guohong Chen, Hao Bai, Guobin Chang
Genes.2022; 13(7): 1271.     CrossRef
Chromosome-level genome and population genomics reveal evolutionary characteristics and conservation status of Chinese indigenous geese
Jing Ouyang, Sumei Zheng, Min Huang, Hongbo Tang, Xiaohui Qiu, Shoujin Chen, Zhangzhang Wang, Zhongdong Zhou, Yuren Gao, Yanpeng Xiong, Guohua Zeng, Jimin Huang, Jiugen He, Jun Ren, Hao Chen, Xueming Yan
Communications Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Association between Synonymous SNPs of SOX10 and Plumage Color and Reproductive Traits of Ducks
Teysar Adi Sarjana, Gongyan Zhang
Animals.2022; 12(23): 3345.     CrossRef
Chromosome-level genome assembly of goose provides insight into the adaptation and growth of local goose breeds
Qiqi Zhao, Zhenping Lin, Junpeng Chen, Zi Xie, Jun Wang, Keyu Feng, Wencheng Lin, Hongxin Li, Zezhong Hu, Weiguo Chen, Feng Chen, Muhammad Junaid, Huanmin Zhang, Qingmei Xie, Xinheng Zhang
GigaScience.2022;[Epub]     CrossRef
Proanthocyanidins isolated from the leaves of Photinia × fraseri block the cell cycle and induce apoptosis by inhibiting tyrosinase activity in melanoma cells
Wei Song, Ya-Ying Zhao, Yuan-Jing Ren, Lu-Lu Liu, Shu-Dong Wei, Hai-Bo Yang
Food & Function.2021; 12(9): 3978.     CrossRef
Comparative transcriptome and histological analyses provide insights into the skin pigmentation in Minxian black fur sheep (Ovis aries)
Xiaolei Shi, Jianping Wu, Xia Lang, Cailian Wang, Yan Bai, David Greg Riley, Lishan Liu, Xiaoming Ma
PeerJ.2021; 9: e11122.     CrossRef
Pooled Sequencing Analysis of Geese (Anser cygnoides) Reveals Genomic Variations Associated With Feather Color
Shuang Ren, Guangqi Lyu, David M. Irwin, Xin Liu, Chunyu Feng, Runhong Luo, Junpeng Zhang, Yongfeng Sun, Songyang Shang, Shuyi Zhang, Zhe Wang
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Molecular Mechanisms and Gene Regulation of Melanic Plumage Coloration in Birds
I. V. Kulikova
Russian Journal of Genetics.2021; 57(8): 893.     CrossRef
Expression and contribution of microphthalmia-associated transcription factor to the melanin deposition in Liancheng white ducks
Qing-wu XIN, Zhong-wei MIAO, Zhao-yuan LIU, Li LI, Lin-li ZHANG, Zhi-ming ZHU, Zheng-hong ZHANG, Nen-zhu ZHENG, Zheng-chao WANG
Journal of Integrative Agriculture.2020; 19(3): 800.     CrossRef
Kashmir Anz geese breed
H. Hamadani, A.A. Khan, M.T. Banday
World's Poultry Science Journal.2020; 76(1): 144.     CrossRef
A 14-bp insertion in endothelin receptor B-like (EDNRB2) is associated with white plumage in Chinese geese
Yang Xi, Lei Wang, Hehe Liu, Shengchao Ma, Yanying Li, Liang Li, Jiwen Wang, Han Chunchun, Lili Bai, Ahsan Mustafa, Hua He
BMC Genomics.2020;[Epub]     CrossRef
Five alternative splicing variants of the TYR gene and their different roles in melanogenesis in the Muchuan black-boned chicken
S. Yu, G. Wang, J. Liao, M. Tang
British Poultry Science.2019; 60(1): 8.     CrossRef
Genome-wide identification, characterization and expression analysis of the MITF gene in Yesso scallops (Patinopecten yessoensis) with different shell colors
Junxia Mao, Xiaosen Zhang, Wenjing Zhang, Ying Tian, Xubo Wang, Zhenlin Hao, Yaqing Chang
Gene.2019; 688: 155.     CrossRef
Comparative transcriptome analysis reveals the genetic basis of coat color variation in Pashmina goat
Basharat Bhat, Ashutosh Singh, Zaffar Iqbal, Jai K. Kaushik, A. R. Rao, Syed Mudasir Ahmad, Hina Bhat, Aadil Ayaz, F. D. Sheikh, Shalini Kalra, Syed Shanaz, Masood Salim Mir, Pawan Kumar Agarwal, Trilochan Mohapatra, Nazir A. Ganai
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Comparison of miRNA-101a-3p and miRNA-144a-3p regulation with the key genes of alpaca melanocyte pigmentation
Zhiwei Zhu, Yueyue Ma, Yuan Li, Zhixue Cheng, Huifeng Li, Lihuan Zhang, Dongmei Xu, Pengfei Li
BMC Molecular Biology.2019;[Epub]     CrossRef
Integrated Analysis of mRNA Expression, CpG Island Methylation, and Polymorphisms in the MITF Gene in Ducks (Anas platyrhynchos)
Ruiyi Lin, Weimin Lin, Shiye Zhou, Qiaohui Chen, Jiahua Pan, Yuanxin Miao, Mengwen Zhang, Zhongbin Huang, Tianfang Xiao
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Genetic variation in the MITF promoter affects skin colour and transcriptional activity in black-boned chickens
G. Wang, J. Liao, M. Tang, S. Yu
British Poultry Science.2018; 59(1): 21.     CrossRef
Molecular cloning and expression analysis of tyr and tyrp1 genes in normal and albino yellow catfish Tachysurus fulvidraco
X. T. Zhang, K. J. Wei, Y. Y. Chen, Z. C. Shi, L. K. Liu, J. Li, G. R. Zhang, W. Ji
Journal of Fish Biology.2018; 92(4): 979.     CrossRef
Transcriptome profile analysis identifies candidate genes for the melanin pigmentation of breast muscle in Muchuan black-boned chicken
Shigang Yu, Gang Wang, Juan Liao, Mei Tang
Poultry Science.2018; 97(10): 3446.     CrossRef
Identification of a gene encoding microphthalmia-associated transcription factor and its association with shell color in the clam Meretrix petechialis
Shujing Zhang, Hongxia Wang, Jiajia Yu, Fengjuan Jiang, Xin Yue, Baozhong Liu
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology.2018; 225: 75.     CrossRef
Identification of an MITF gene and its polymorphisms associated with the Vibrio resistance trait in the clam Meretrix petechialis
Shujing Zhang, Xin Yue, Fengjuan Jiang, Hongxia Wang, Baozhong Liu
Fish & Shellfish Immunology.2017; 68: 466.     CrossRef
Bird Integumentary Melanins: Biosynthesis, Forms, Function and Evolution
Ismael Galván, Francisco Solano
International Journal of Molecular Sciences.2016; 17(4): 520.     CrossRef
Morphological characterization with special reference to color variations in domestic geese (Anser anser domesticus)
HENNA HAMADANI, A A KHAN
The Indian Journal of Animal Sciences.2016;[Epub]     CrossRef
The Genome of the “Great Speciator” Provides Insights into Bird Diversification
Luca Cornetti, Luis M. Valente, Luke T. Dunning, Xueping Quan, Richard A. Black, Olivier Hébert, Vincent Savolainen
Genome Biology and Evolution.2015; 7(9): 2680.     CrossRef
Transcriptomic analyses of regenerating adult feathers in chicken
Chen Siang Ng, Chih-Kuan Chen, Wen-Lang Fan, Ping Wu, Siao-Man Wu, Jiun-Jie Chen, Yu-Ting Lai, Chi-Tang Mao, Mei-Yeh Jade Lu, Di-Rong Chen, Ze-Shiang Lin, Kai-Jung Yang, Yuan-An Sha, Tsung-Che Tu, Chih-Feng Chen, Cheng-Ming Chuong, Wen-Hsiung Li
BMC Genomics.2015;[Epub]     CrossRef