Estimation of the Optimal Ratio of Standardized Ileal Digestible Threonine to Lysine for Finishing Barrows Fed Low Crude Protein Diets
Chunyuan Xie (Xie C), Shihai Zhang (Zhang S), Guijie Zhang (Zhang G), Fengrui Zhang (Zhang F), Licui Chu (Chu L), Shiyan Qiao (Qiao S)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(8):1172-1180.   Published online 2013 Aug 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2013.13045
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of crude protein utilisation in ruminant rations: supplementation of limiting amino acids and their effect on the environment – an updated review
Q. U. A. Sajid, M. Wilk, M. U. Asghar
Journal of Animal and Feed Sciences.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Low Protein Diet on Production Performance and Intestinal Microbial Composition in Pigs
Dong Wang, Guoshun Chen, Wenzhong Li, Mingjie Chai, Hua Zhang, Yingyu Su
Veterinary Sciences.2023; 10(11): 655.     CrossRef
Effects of Dietary Chlorogenic Acid Supplementation Derived from Lonicera macranthoides Hand-Mazz on Growth Performance, Free Amino Acid Profile, and Muscle Protein Synthesis in a Finishing Pig Model
Wenlong Wang, Fengna Li, Yehui Duan, Qiuping Guo, Lingyu Zhang, Yuhuan Yang, Yunju Yin, Mengmeng Han, Saiming Gong, Jianzhong Li, Shanping He, Yulong Yin, Abdur Rauf
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2022; 2022: 1.     CrossRef
Effect of increasing levels of threonine relative to lysine on the performance and meat quality of finishing pigs
Santi Devi Upadhaya, Sang Seon Lee, Sung Giu Jin, Zhenlong Wu, In Ho Kim
Animal Bioscience.2021; 34(12): 1987.     CrossRef
Effect of antibiotic-free, low-protein diets with specific amino acid compositions on growth and intestinal flora in weaned pigs
Junyan Zhou, Yuming Wang, Xiangzhou Zeng, Tao Zhang, Peili Li, Bingqian Yao, Lu Wang, Shiyan Qiao, Xiangfang Zeng
Food & Function.2020; 11(1): 493.     CrossRef
Evaluation of standardized ileal digestible lysine requirement for 8–20 kg pigs fed low crude protein diets
Hua Zhou, Daiwen Chen, Xiangbing Mao, Jun He, Jie Yu, Ping Zheng, Junqiu Luo, Jun Gao, John Khun Htoo, Bing Yu
Animal Science Journal.2019; 90(2): 237.     CrossRef
Effects of deficiency and surplus dietary threonine on reproductive performance of primiparous pregnant gilts
M. Shi, T. Liu, T. Li, H. Wang, T. Yuan, D. Li, J. Wang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2018;[Epub]     CrossRef
Advances in low-protein diets for swine
Yuming Wang, Junyan Zhou, Gang Wang, Shuang Cai, Xiangfang Zeng, Shiyan Qiao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2018;[Epub]     CrossRef