Flavour Chemistry of Chicken Meat: A Review
Dinesh D. Jayasena (Jayasena DD), Dong Uk Ahn (Ahn DU), Ki Chang Nam (Nam KC), Cheorun Jo (Jo C)
Asian-Australas J Anim Sci. 2013;26(5):732-742.   Published online 2013 May 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.2012.12619
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of characteristic aroma compounds in chicken meat and their metabolic mechanisms using gas chromatography–olfactometry, odor activity values, and metabolomics
Yanke Wang, Li Liu, Xiaojing Liu, Yidong Wang, Weifang Yang, Wenjuan Zhao, Guiping Zhao, Huanxian Cui, Jie Wen
Food Research International.2024; 175: 113782.     CrossRef
Heat penetration and quality attributes of superheated steam sterilization (SHS) home meal replacement (HMR) meat products stew
Han Soo Ahn, Seung Su Yu, Cho Yeon Kim, Ye Won Kim, Yohan Yoon, Hanla Lee, Sung Hee Park
LWT.2024; 191: 115621.     CrossRef
Investigation and mechanism of headspace corrosion in metal cans filled chicken noodle soup
Yajun Wu, Ken Ruffley, Melvin A. Pascall
Packaging Technology and Science.2024; 37(3): 187.     CrossRef
Using temporal dominance of sensations (TDS), multiple-sip TDS, chemical composition evaluation, and microstructural analysis to assess the impact of repeated reheating cycles on chicken soup
Mingcheng Zhang, Ming Li, Jiali Li, Huikun Chai, Kaixian Zhu, Qiyuan Ni, Duoduo Zheng, Wensheng Yao, Dengyong Liu
Food Chemistry.2024; 444: 138503.     CrossRef
Identification and comparison of aroma and taste-related compounds from breast meat of three breeds of Korean native chickens
Dong-Jin Shin, Yousung Jung, Dongwook Kim, Cheorun Jo, Ki-Chang Nam, Jun-Heon Lee, Hyo-Joon Choo, Aera Jang
Poultry Science.2024; 103(3): 103462.     CrossRef
An overview of carcass and meat quality traits of indigenous chickens from South and East Asia
Madushika Keshani Ranasinghe, Anand Kumar Sethukali, Samiru Sudharaka Wickramasuriya, Cheorun Jo, Dinesh Darshaka Jayasena
World's Poultry Science Journal.2024; : 1.     CrossRef
Characterization of key aroma compounds in roasted chicken using SPME, SAFE, GC-O, GC–MS, AEDA, OAV, recombination-omission tests, and sensory evaluation
Ruotong Nie, Chunjiang Zhang, Huan Liu, Xiangru Wei, Rongmei Gao, Haonan Shi, Dequan Zhang, Zhenyu Wang
Food Chemistry: X.2024; 21: 101167.     CrossRef
Effect of cinnamon powder on quality attributes and off-flavor in fried chicken drumsticks made from long-term thawed Korean native chicken
Yousung Jung, Soomin Oh, Dongwook Kim, Sangrok Lee, Hee-Jeong Lee, Dong-Jin Shin, Hyo-Jun Choo, Cheorun Jo, Ki-Chang Nam, Jun-Heon Lee, Aera Jang
Poultry Science.2024; 103(5): 103583.     CrossRef
Sensory and physicochemical characteristics of Japanese jidori chicken (Choshu‐Kurokashiwa) and broiler thigh meat: Effect of cooking procedure
Shohei Murata, Keisuke Sasaki
Animal Science Journal.2024;[Epub]     CrossRef
Genome-wide association studies of anserine and carnosine contents in the breast meat of Korean native chickens
Minjun Kim, Jean P. Munyaneza, Eunjin Cho, Aera Jang, Cheorun Jo, Ki-Chang Nam, Hyo Jun Choo, Jun Heon Lee
Poultry Science.2024; 103(5): 103590.     CrossRef
A Novel O- and S-Methyltransferase from Pleurotus sapidus Is Involved in Flavor Formation
Fabio Francesco Brescia, Lukas Korf, Lars-Oliver Essen, Holger Zorn, Martin Ruehl
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2024; 72(12): 6471.     CrossRef
Comparison of Carcass Characteristics, Meat Quality, and Sensory Quality Characteristics of Male Laying Hens, Meat-Type Chickens under Identical Rearing Conditions
Woo-Do Lee, Hyunsoo Kim, Hee-Jin Kim, IkSoo Jeon, Jiseon Son, Eui-Chul Hong, Hye Kyung Shin, Hwan-Ku Kang
Korean Journal of Poultry Science.2024; 51(1): 11.     CrossRef
The formation and conversion of characteristic aroma profiles and key harmful substances in different high-temperature processing of hairtail (Trichiurus Haumela)
Baoshang Fu, Yiqian Wang, Xuhui Huang, Xiuping Dong, Dayong Zhou, Libo Qi, Lei Qin
Food Research International.2024; : 114323.     CrossRef
Volatile profile and multivariant analysis of Sanhuang chicken breast in combination with Chinese 5-spice blend and garam masala
Rani Andaleeb, Danni Zhang, Shui Jiang, Yin Zhang, Yuan Liu
Food Science and Human Wellness.2023; 12(1): 57.     CrossRef
Effects of post-mortem aging process on characteristic water-soluble taste-active precursors in yellow-feathered broilers
Na Xu, Xianming Zeng, Lingyun Li, Xinyue Zhang, Peng Wang, Minyi Han, Xinglian Xu
Food Science and Human Wellness.2023; 12(1): 242.     CrossRef
Ultrasonic-assisted stewing enhances the aroma intensity of chicken broth: A perspective of the aroma-binding behavior of fat
Jun Qi, Chuan-kang Jia, Wen-wen Zhang, Hui-min Yan, Qing-yuan Cai, Xiu-ning Yao, Kuo Xu, Ying Xu, Wen-ping Xu, Guo-yuan Xiong, Mei-qi Li
Food Chemistry.2023; 398: 133913.     CrossRef
Cultured meat and challenges ahead: A review on nutritional, technofunctional and sensorial properties, safety and legislation
Keshia Broucke, Els Van Pamel, Els Van Coillie, Lieve Herman, Geert Van Royen
Meat Science.2023; 195: 109006.     CrossRef
Evaluation of dietary metabolizable energy concentrations on meat quality and lipid metabolism‐related gene expression in yellow‐feathered chickens
Xiaoyan Cui, HebatAllah Kasem El‐Senousey, Zhongyong Gou, Long Li, Xiajing Lin, Qiuli Fan, Yibing Wang, Zongyong Jiang, Shouqun Jiang
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2023; 107(1): 275.     CrossRef
Flavor formation analysis based on sensory profiles and lipidomics of unrinsed mixed sturgeon surimi gels
Pengfei Xu, Li Liu, Kang Liu, Jinlin Wang, Ruichang Gao, Yuanhui Zhao, Fan Bai, Yujin Li, Jihong Wu, Mingyong Zeng, Xinxing Xu
Food Chemistry: X.2023; 17: 100534.     CrossRef
Carcass and meat quality of red-winged tinamou (Rhynchotus rufescens) selected for muscle growth
Eduardo Henrique Martins, Jessica Moraes Malheiros, Luiz Eduardo Cruz dos Santos Correia, Claudianny Souto Maior de Moraes Vilar, Matheus Henrique Vargas de Oliveira, Pablo Dominguez-Castaño, Édina de Fátima Aguiar, Josineudson Augusto II de Vasconcelos S
Tropical Animal Health and Production.2023;[Epub]     CrossRef
Compatibility characterization and storage stability of Ficus hirta Vahl. chicken soup powder during storage
Minhua TAN, Biying WANG, Wei LIU, Xiaofang ZENG, Yuanhong ZHANG, Limei YU
Food Science and Technology.2023;[Epub]     CrossRef
GC-MS and GC×GC-ToF-MS analysis of roasted / broth flavors produced by Maillard reaction system of cysteine-xylose-glutamate
An-Ran Zheng, Chao-Kun Wei, Dun-Hua Liu, Kiran Thakur, Jian-Guo Zhang, Zhao-Jun Wei
Current Research in Food Science.2023; 6: 100445.     CrossRef
Integrated metabolomics and lipidomics evaluate the alterations of flavor precursors in chicken breast muscle with white striping symptom
Fuli Kong, Lu Bai, Zhengxiao He, Jiahong Sun, Xiaodong Tan, Di Zhao, Furong Feng, Dawei Liu, Guiping Zhao, Jie Wen, Ranran Liu
Frontiers in Physiology.2023;[Epub]     CrossRef
Dietary Effect of Brevibacillus laterosporus S62-9 on Chicken Meat Quality, Amino Acid Profile, and Volatile Compounds
Xiangfei Liu, Aijin Ma, Tongxin Zhi, Dan Hong, Zhou Chen, Siting Li, Yingmin Jia
Foods.2023; 12(2): 288.     CrossRef
Extrusion of process flavorings from methionine and dextrose using modified starch as a carrier
Sirinapa Sasanam, Benjawan Thumthanaruk, Sombat Wijuntamook, Vasan Rattananupap, Savitri Vatanyoopaisarn, Chureerat Puttanlek, Dudsadee Uttapap, Solange I. Mussatto, Vilai Rungsardthong, Muhammad Sajid Arshad
PLOS ONE.2023; 18(2): e0269857.     CrossRef
Identification of Key Genes Affecting Flavor Formation in Beijing-You Chicken Meat by Transcriptome and Metabolome Analyses
Kai Gai, Yu Ge, Dapeng Liu, He Zhang, Bailin Cong, Shihao Guo, Yizheng Liu, Kai Xing, Xiaolong Qi, Xiangguo Wang, Longfei Xiao, Cheng Long, Yong Guo, Xihui Sheng
Foods.2023; 12(5): 1025.     CrossRef
Aroma correlation assisted volatilome coupled network analysis strategy to unveil main aroma-active volatiles of Rosa roxburghii
Ya-Hui Ge, Xue Li, Mingzheng Huang, Zhengxu Huang, Manman Wu, Baoqing Sun, Lishuang Wang, Jian-Lin Wu, Na Li
Food Research International.2023; 169: 112819.     CrossRef
Formation of a Meat-Like Flavor by Submerged Cultivated Laetiporus montanus
Suzan Yalman, Tobias Trapp, Christina Vetter, Flavius Popa, Marco A. Fraatz, Holger Zorn
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2023; 71(21): 8083.     CrossRef
Effect of weak magnetic field on the water-holding properties, texture, and volatile compounds of pork and beef during frozen storage
Fan Liu, Na Yang, Lingtao Zhang, Yamei Jin, Zhengyu Jin, Xueming Xu
Food Bioscience.2023; 53: 102667.     CrossRef
Freeze-Dried Cooked Chickpeas: Considering a Suitable Alternative to Prepare Tasty Reconstituted Dishes
M. Isabel Cambero, Gonzalo Doroteo García de Fernando, M. Dolores Romero de Ávila, Víctor Remiro, Luis Capelo, José Segura
Foods.2023; 12(12): 2339.     CrossRef
Dynamic changes in the water distribution and key aroma compounds of roasted chicken during roasting
Yongrui Wang, Heyu Zhang, KenKen Li, Ruiming Luo, Songlei Wang, Fang Chen, Ye Sun
Food Research International.2023; 172: 113146.     CrossRef
Effect of ultrasound and Staphylococcus xylosus on the bioconversion of cooked chicken meat by-products
Priscila Nehring, José Manuel Lorenzo, Raquel Guidetti Vendruscolo, Valcenir Júnior Mendes Furlan, Ana Carolina Mendes Dias Seibt, Yasmim Sena Vaz Leães, Silvino Sasso Robalo, Roger Wagner, Juliano Smaniotto Barin, Cristiano Ragagnin de Menezes, Paulo Cez
Food Chemistry Advances.2023; 3: 100351.     CrossRef
Lipid oxidation and flavor changes in saturated and unsaturated fat fractions from chicken fat during a thermal process
Dong Han, Siyang Deng, Hang Wang, Feng Huang, Marie-Laure Fauconnier, Hong Li, Jian Zheng, Linchun Meng, Chunhui Zhang, Xia Li
Food & Function.2023; 14(14): 6554.     CrossRef
ETLİK PİLİÇ GÖĞÜS ETİNİN MARİNE EDİLMESİNDE BAZI ANTİOKSİDAN İÇEREN MARİNATLARIN KULLANIMI
Gülsüme BIÇAKCI, Damla Nur TÜRKER, Elif ERTAŞ
Gıda.2023; 48(4): 861.     CrossRef
Identification of Corrosive Volatile Compounds Found in the Headspace of Chicken Noodle Soup Retorted in Metal Cans
Yajun Wu, Ken Ruffley, Elliot Dhuey, Christopher M. Hadad, Melvin A. Pascall, Ahmed Al-Alawi
International Journal of Food Science.2023; 2023: 1.     CrossRef
Physicochemical Properties and Volatile Organic Compounds of Dairy Beef Round Subjected to Various Cooking Methods
Yousung Jung, Hye-Jin Kim, Dongwook Kim, Bumjin Joo, Jin-Woo Jhoo, Aera Jang
Food Science of Animal Resources.2023; 43(5): 767.     CrossRef
Quantifying the Effect of Grilling and Roasting on the Eating Quality of Lamb Leg Muscles
Hussein Al-Moadhen, Jarrod C. Lees, Liselotte Pannier, Peter McGilchrist
Foods.2023; 12(19): 3609.     CrossRef
Microwave Assisted Cooking Improves Edible Quality of Germ Rice: Insights of Multiscale Starch Microstructure, In Vitro Digestion, and Flavor
Jiahao Yu, Yanan Li, Yufen Ye, Jianming Zhang, Ping Shao
Starch - Stärke.2023;[Epub]     CrossRef
Characteristics and potential biomarkers of flavor compounds in four Chinese indigenous chicken breeds
Xinwei Xiong, Jinge Ma, Qin He, Xiaolian Chen, Zhangfeng Wang, Longyun Li, Jiguo Xu, Jinfang Xie, Yousheng Rao
Frontiers in Nutrition.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of Rosemary and Clove Essential Oils on Quality and Flavor Compounds of Fried Korean Native Chicken Thigh Meat
Soomin Oh, Yousung Jung, Sangrok Lee, Hee-Jeong Lee, Dongwook Kim, Hyo-Jun Choo, Dong-Jin Shin, Aera Jang
Korean Journal of Poultry Science.2023; 50(3): 143.     CrossRef
Optimization of volatile compound extraction on cooked meat using HS-SPME-GC-MS, and evaluation of diagnosis to meat species using volatile compound by multivariate data analysis
Zubayed Ahamed, Jin-kyu Seo, Jeong-Uk Eom, Han-Sul Yang
LWT.2023; 188: 115374.     CrossRef
Effect of Time and Temperature in Sous-Vide Heat Treatment on Selected Physicochemical Properties of Horsemeat
Renata Stanisławczyk, Jagoda Żurek, Mariusz Rudy, Marian Gil, Anna Krajewska, Dariusz Dziki
Processes.2023; 11(11): 3126.     CrossRef
Monitoring of Aldehyde Concentration in Chicken Meat during the Storage Period after Radiation Treatment with Accelerated Electrons
U. A. Bliznyuk, P. Yu. Borshchegovskaya, T. A. Bolotnik, V. S. Ipatova, A. D. Nikitchenko, A. P. Chernyaev, O. Yu. Khmelevsky, D. S. Yurov, I. A. Rodin
Inorganic Materials.2023; 59(14): 1456.     CrossRef
The Volatile Compounds and Aroma Profile of Some Pigmented Rice Brans After Fermentation
Amalia Mar’atun Nadhifah, Dwi Larasatie Nur Fibri, Dody Dwi Handoko, Wahyudi David, Slamet Budijanto, Hitoshi Shirakawa, Ardiansyah Ardiansyah
Current Research in Nutrition and Food Science Journal.2022; 10(1): 145.     CrossRef
Desorption of nutrients and flavor compounds formation during the cooking of bone soup
Qian Meng, Jianwei Zhou, De Gao, Enbo Xu, Mingming Guo, Donghong Liu
Food Control.2022; 132: 108408.     CrossRef
Metabolomics workflow for quality control of differently-processed pre-cooked chicken fillets
Oscar Daniel Rangel-Huerta, Silvio Uhlig, Lada Ivanova, Tem Thi Dang, Tone Mari Rode, Estefanía Noriega Fernández, Christiane Kruse Fæste
Food Chemistry.2022; 370: 131006.     CrossRef
Use of egg yolk to imitate meat aroma
Xiaoying Yang, Jie Liu, Peng Wan, Dong Guo, De-Wei Chen
Food Chemistry.2022; 371: 131112.     CrossRef
Dissecting grilled red and white meat flavor: Its characteristics, production mechanisms, influencing factors and chemical hazards
Samar M. Bassam, Clarice Noleto-Dias, Mohamed A. Farag
Food Chemistry.2022; 371: 131139.     CrossRef
Pathway-Based Metabolomics Analysis Reveals Biosynthesis of Key Flavor Compounds in Mango
Joon Hyuk Suh, Robert T. Madden, Jeehye Sung, Alan H. Chambers, Jonathan Crane, Yu Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2022; 70(34): 10389.     CrossRef
Maillard reaction of food-derived peptides as a potential route to generate meat flavor compounds: A review
Ao Sun, Wei Wu, Olugbenga P. Soladoye, Rotimi E. Aluko, Kathrine H. Bak, Yu Fu, Yuhao Zhang
Food Research International.2022; 151: 110823.     CrossRef
Dynamic changes in the aroma profile of Qingzhuan tea during its manufacture
Panpan Liu, Pengcheng Zheng, Lin Feng, Ziming Gong, Lin Zheng, Shiwei Gao, Xueping Wang, Fei Ye, Jianan Huang, Zhonghua Liu
Food Chemistry.2022; 375: 131847.     CrossRef
Evaluation of Commercial Meat Products of Red Chicken Reared under LED Lights
Martina Colapietro, Andrea Ianni, Francesca Bennato, Giuseppe Martino
Foods.2022; 11(3): 370.     CrossRef
Achieving superlubricity using selected tribo-pairs lubricated by castor oil and unsaturated fatty acids
Yun Long, Jules Galipaud, Volker Weihnacht, Stefan Makowski, Jean Michel Martin, Maria-Isabel De Barros Bouchet
Tribology International.2022; 169: 107462.     CrossRef
Understanding metabolic phenomena accompanying high levels of yeast in broiler chicken diets and resulting carcass weight and meat quality changes
Vladana Grabež, Bjørg Egelandsdal, Ana Cruz, Elin Hallenstvedt, Liv Torunn Mydland, Ole Alvseike, Karoline Kåsin, Lene Ruud, Victoria Karlsen, Margareth Øverland
Poultry Science.2022; 101(5): 101749.     CrossRef
Sodium Reduction in Bouillon: Targeting a Food Staple to Reduce Hypertension in Sub-saharan Africa
Nicholas S. Archer, Maeva Cochet-Broch, Mihaela Mihnea, Gonzalo Garrido-Bañuelos, Patricia Lopez-Sanchez, Leif Lundin, Damian Frank
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Characterization of the Key Aroma Constituents in Fried Tilapia through the Sensorics Concept
Mingyuan Liu, Xiaoying Zhao, Mouming Zhao, Xiaoling Liu, Yiyang Pang, Meishuo Zhang
Foods.2022; 11(4): 494.     CrossRef
Competitive Detection of Volatile Compounds from Food Degradation by a Zinc Oxide Sensor
Lucio Bonaccorsi, Andrea Donato, Antonio Fotia, Patrizia Frontera, Andrea Gnisci
Applied Sciences.2022; 12(4): 2261.     CrossRef
Bringing plant-based Cli-meat closer to original meat experience: insights in flavor
Evangelia Zioga, Marie Tøstesen, Sanne Kjærulf Madsen, Radhakrishna Shetty, Claus Heiner Bang-Berthelsen
Future Foods.2022; 5: 100138.     CrossRef
Evaluation of the sensory attributes of pepper soup beef hides and determination of the preservative potential of the spices used for its preparation
T.C.L. Maguipa, P.D. Mbougueng, H.M. Womeni
Journal of Agriculture and Food Research.2022; 8: 100293.     CrossRef
Evaluation of Mutton Quality Characteristics of Dongxiang Tribute Sheep Based on Membership Function and Gas Chromatography and Ion Mobility Spectrometry
Zengkui Lu, Jianye Li, Chao Yuan, Bin Xi, Bohui Yang, Xianyu Meng, Tingting Guo, Yaojing Yue, Yaqin Gao, Jianbin Liu, Xiaoping Sun
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Farklı pişirme teknikleri ile üretilen piliç bonfile etinin depolama boyunca renk, tekstür ve duyusal özelliklerinin incelenmesi
Mustafa Kadir ESEN, Burcu SARI, Ezgi DEMİR ÖZER
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi.2022; 26(2): 254.     CrossRef
Formation of volatile flavor compounds, maillard reaction products and potentially hazard substance in China stir-frying beef sao zi
Shuang Bai, Liqin You, Chen Ji, Tonggang Zhang, Yongrui Wang, Duo Geng, Shuang Gao, Yongzhao Bi, Ruiming Luo
Food Research International.2022; 159: 111545.     CrossRef
Improving the Aromatic Profile of Plant-Based Meat Alternatives: Effect of Myoglobin Addition on Volatiles
Jolien Devaere, Ann De Winne, Lore Dewulf, Ilse Fraeye, Irena Šoljić, Elsa Lauwers, Andy de Jong, Hermes Sanctorum
Foods.2022; 11(13): 1985.     CrossRef
Half-castration is a newly effective method for increasing yield and tenderness of male cattle meat
Van-Ba Hoa, Dong-Heon Song, Kuk-Hwan Seol, Sun-Moon Kang, Hyun-Wook Kim, Sun-Sik Jang, Soo-Hyun Cho
Animal Bioscience.2022; 35(8): 1258.     CrossRef
Investigation on key odorants in braised chicken thigh meat and their changes during storage
Shiqi Xu, Miao Liang, Binshan Liu, Zhimin Zhang, Yuping Liu, Zhengwei Liu, Yudong Wang
Journal of Food Composition and Analysis.2022; 114: 104765.     CrossRef
Knockdown of CPT1A Induce Chicken Adipocyte Differentiation to Form Lipid Droplets
ZQ Li, JJ Li, ZZ Lin, DH Zhang, GF Zhang, JS Ran, Y Wang, HD Yin, YP Liu
Brazilian Journal of Poultry Science.2022;[Epub]     CrossRef
Fatty acid metabolism-related genes are associated with flavor-presenting aldehydes in Chinese local chicken
Xiaoya Yuan, Huanxian Cui, Yuxi Jin, Wenjuan Zhao, Xiaojing Liu, Yongli Wang, Jiqiang Ding, Li Liu, Jie Wen, Guiping Zhao
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
The volatile compound profile in the meat of chickens raised in a free-range system varies with sexual maturity
Joanna Oliveira Marçal, Giulia Piva Oliveira, Fernando Marcos Rubim, Laryssa Fernandes Correa, Diogo Batista dos Santos, Lais Gabrielle Alvarenga Assis, Adriano Geraldo, Peter Bitencourt Faria, Lidiany Mendon..a Zacaroni Lima
Food Chemistry Advances.2022; 1: 100098.     CrossRef
Effect of Different Fat and Moringa oleifera Leaf Meal (MOLM) Inclusion Levels on Proximate Composition, Fatty Acid Profile, and Lipid Oxidation of Chicken Droëwors
Nelisiwe Tembela, Felicitas Esnart Mukumbo, Arno Hugo, Ishmael Festus Jaja, Severino Matias de Alencar
International Journal of Food Science.2022; 2022: 1.     CrossRef
Pulsed Light Application for Campylobacter Control on Poultry Meat and Its Effect on Colour and Volatile Profile
Esther Baptista, Ana Borges, Teresa Aymerich, Susana P. Alves, Luís Telo da Gama, Helena Fernandes, Maria José Fernandes, Maria João Fraqueza
Foods.2022; 11(18): 2848.     CrossRef
Role of Sulfur Compounds in Vegetable and Mushroom Aroma
Monika A. Marcinkowska, Henryk H. Jeleń
Molecules.2022; 27(18): 6116.     CrossRef
HS-SPME-GC-MS and OAV analyses of characteristic volatile flavour compounds in salt-baked drumstick
Hao Jiang, Mutang Zhang, Junjie Ye, Min Qian, Xiangluan Li, Wenhong Zhao, Weidong Bai
LWT.2022; 170: 114041.     CrossRef
Quality and Processability of Modern Poultry Meat
Shai Barbut, Emily M. Leishman
Animals.2022; 12(20): 2766.     CrossRef
Current status and future trends of sous vide processing in meat industry; A review
A.P.K. Thathsarani, Amali U. Alahakoon, Rumesh Liyanage
Trends in Food Science & Technology.2022; 129: 353.     CrossRef
Marine cage culture leads to higher IMP content and ADSL gene expression in the muscle of Japanese sea bass ( Lateolabrax japonicus ) compared with freshwater pond culture
Xuedi Du, Jiali Wu, Jie He, Xiaojing Dong, Yuanyuan Fu, Zeyu Shao, Longsheng Sun, Shuyan Miao
Aquaculture Research.2022; 53(18): 6797.     CrossRef
Monitoring the concentration of aldehydes in chicken meat during the storage period after treatment by accelerated electrons
U. A. Bliznyuk, P. Yu. Borshchegovskaya, T. A. Bolotnik, V. S. Ipatova, A. D. Nikitchenko, A. P. Chernyaev, O. Yu. Khmelevsky, D. S. Yurov, I. A. Rodin
Industrial laboratory. Diagnostics of materials.2022; 88(10): 13.     CrossRef
Endogenous Synthesis of Tetrahydroisoquinoline Derivatives from Dietary Factors: Neurotoxicity Assessment on a 3D Neurosphere Culture
Rania Aro, Amandine Nachtergael, Claudio Palmieri, Laurence Ris, Pierre Duez
Molecules.2022; 27(21): 7443.     CrossRef
A novel two‐step process to produce high‐quality basil flavoured chicken powder: Effect of ultrasonication followed by microwave vacuum and hot air drying
Kejing Xu, Min Zhang, Arun S. Mujumdar, Yaping Liu
Flavour and Fragrance Journal.2021; 36(3): 323.     CrossRef
Characterization of the physicochemical changes and volatile compound fingerprinting during the chicken sugar-smoking process
Hong Chang, Ying Wang, Qiang Xia, Daodong Pan, Jun He, Haimeng Zhang, Jinxuan Cao
Poultry Science.2021; 100(1): 377.     CrossRef
Volatile and nonvolatile taste compounds and their correlation with umami and flavor characteristics of chicken nuggets added with milkfat and potato mash
Nahar Sabikun, Allah Bakhsh, M. Shafiur Rahman, Young-Hwa Hwang, Seon-Tea Joo
Food Chemistry.2021; 343: 128499.     CrossRef
Detecting cooking state of grilled chicken by electronic nose and computer vision techniques
Fedor S. Fedorov, Ainul Yaqin, Dmitry V. Krasnikov, Vladislav A. Kondrashov, George Ovchinnikov, Yury Kostyukevich, Sergey Osipenko, Albert G. Nasibulin
Food Chemistry.2021; 345: 128747.     CrossRef
Formation of flavor volatile compounds at different processing stages of household stir-frying mutton sao zi in the northwest of China
Shuang Bai, Yongrui Wang, Ruiming Luo, Fei Shen, He Bai, Dan Ding
LWT.2021; 139: 110735.     CrossRef
Evaluation of salivary VOC profile composition directed towards oral cancer and oral lesion assessment
Fernanda Monedeiro, Maciej Monedeiro-Milanowski, Hubert Zmysłowski, Bruno Spinosa De Martinis, Bogusław Buszewski
Clinical Oral Investigations.2021; 25(7): 4415.     CrossRef
Effect of Seasoning Addition on Volatile Composition and Sensory Properties of Stewed Pork
Dong Han, Chun-Hui Zhang, Marie-Laure Fauconnier
Foods.2021; 10(1): 83.     CrossRef
Flavor and texture characteristics of microwave-cooked Kung Pao Chicken by different heat conduction effects and further aroma improvement with moderate enzymatic hydrolyzed chicken fat
Heping Cui, Dinghao Liu, Xue Xia, Jingyang Yu, Khizar Hayat, Xiaoming Zhang, Chi-Tang Ho
Food & Function.2021; 12(4): 1547.     CrossRef
Analysis of the key aroma volatile compounds in rice bran during storage and processing via HS-SPME GC/MS
Chen Gao, Yan Li, Qifeng Pan, Mingcong Fan, Li Wang, Haifeng Qian
Journal of Cereal Science.2021; 99: 103178.     CrossRef
Effect of Fermentation with Two Molds on Characteristics of Chicken Meat
Liping Guo, Yan Li, Shengchao Ding, Baowei Wang, Yinglian Zhu, Bin Pang, Ming Huang, Harvey Ho, Jiying Yu, Jingxin Sun, Luis Patarata
Journal of Food Quality.2021; 2021: 1.     CrossRef
Binding of aldehyde flavour compounds to beef myofibrillar proteins and the effect of nonenzymatic glycation with glucose and glucosamine
Peipei Dou, Xianchao Feng, Xingguang Cheng, Qinhao Guan, Junlan Wang, Shan Qian, Xinglian Xu, Guanghong Zhou, Niamat Ullah, Beiwei Zhu, Lin Chen
LWT.2021; 144: 111198.     CrossRef
Characterization and comparison of flavor compounds in stewed pork with different processing methods
Dong Han, Chun-Hui Zhang, Marie-Laure Fauconnier, Wei Jia, Jing-Fan Wang, Fei-Fei Hu, Dao-Wen Xie
LWT.2021; 144: 111229.     CrossRef
The flavor chemistry of pork broth: a review
Yuting Fan
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2021; 705(1): 012014.     CrossRef
Unripe Cavendish banana (Musa acuminata) and enzymatic hydrolysis (Flavourzyme®) enhance sensorial and nutritional profiles of functional chicken nugget
Corine Sze Xuan Teo, See Wan Yan
British Food Journal.2021; 123(12): 3876.     CrossRef
Flavor and Metabolite Profiles of Meat, Meat Substitutes, and Traditional Plant-Based High-Protein Food Products Available in Australia
Kornelia Kaczmarska, Matthew Taylor, Udayasika Piyasiri, Damian Frank
Foods.2021; 10(4): 801.     CrossRef
Identification of the main aroma compounds in Chinese local chicken high-quality meat
Yuxi Jin, Huanxian Cui, Xiaoya Yuan, Lu Liu, Xiaojing Liu, Yongli Wang, Jiqiang Ding, Hai Xiang, Xinxiao Zhang, Jianfeng Liu, Hua Li, Guiping Zhao, Jie Wen
Food Chemistry.2021; 359: 129930.     CrossRef
Bioactivities generated from meat proteins by enzymatic hydrolysis and the Maillard reaction
K. Arihara, I. Yokoyama, M. Ohata
Meat Science.2021; 180: 108561.     CrossRef
Effects of Dietary Supplementation with Bilberry Extract on Growth Performance, Immune Function, Antioxidant Capacity, and Meat Quality of Yellow-Feathered Chickens
Yibing Wang, Xinyan Ma, Jinling Ye, Sheng Zhang, Zhilong Chen, Shouqun Jiang
Animals.2021; 11(7): 1989.     CrossRef
Effects of Astragalus membranaceus, Adenophora triphylla, and Ulmus pumila Extracts on Quality Characteristics and Storage Stability of Sous-Vide Cooked Chicken Breasts
Boin Lee, Chun Ho Park, Jae Yeong Kim, O Hyeonbin, Dasol Kim, Dong Kook Cho, Young Soon Kim, Young Min Choi
Food Science of Animal Resources.2021; 41(4): 664.     CrossRef
Taste compounds, affecting factors, and methods used to evaluate chicken soup: A review
Lili Zhang, Zhilin Hao, Chao Zhao, Yuyu Zhang, Jian Li, Baoguo Sun, Yizhuang Tang, Meixiang Yao
Food Science & Nutrition.2021; 9(10): 5833.     CrossRef
Nuclear Magnetic Resonance-Based Metabolomic Analysis Reveals Physiological Stage, Breed, and Diet Effects on the Intramuscular Metabolism of Amino Acids and Related Nutrients in Pigs
Yingying Liu, Qinghua He, Md. Abul Kalam Azad, Yi Xiao, Yulong Yin, Xiangfeng Kong
Frontiers in Veterinary Science.2021;[Epub]     CrossRef
Exploration of flavor and taste of soft-boiled chicken at different post-mortem aging time: Based on GC-IMS and multivariate statistical analysis
Na Xu, Junjie Ye, Lingyun Li, Xiaoming Wang, Peng Wang, Minyi Han, Xinglian Xu
Food Bioscience.2021; 43: 101326.     CrossRef
Screening of characteristic umami substances in preserved egg yolk based on the electronic tongue and UHPLC-MS/MS
Binghong Gao, Xiaobo Hu, Ruiling Li, Ying Zhao, Yonggang Tu, Yan Zhao
LWT.2021; 152: 112396.     CrossRef
The significant influence of residual feed intake on flavor precursors and biomolecules in slow-growing Korat chicken meat
Chotima Poompramun, Wittawat Molee, Kanjana Thumanu, Amonrat Molee
Animal Bioscience.2021; 34(10): 1684.     CrossRef
Effects of Marketing Ages on the Physicochemical Properties and Sensory Aspects of Cured Broiler Chicken Breast Meat
Sin-Young Park, Hack-Youn Kim
Foods.2021; 10(9): 2152.     CrossRef
Mechanical and thermophysical model of date palm fiber and beet pulp composite as natural thermal insulant
Seyedeh Asal Farrokh, Masoud Honarvar, Hossein Ahmadi Chenarbon
Journal of Food Process Engineering.2021;[Epub]     CrossRef
Evaluation of Muscle Chemical and Amino Acids Composition in Broiler Chicks Fed Sorghum or Sorghum-Pea Diets
A Gheorghe, M Hăbeanu, NA Lefter, RP Turcu, M Tudorache, I Custură
Brazilian Journal of Poultry Science.2021;[Epub]     CrossRef
Comparative Analysis of Physicochemical Traits and Fatty Acid Composition of Chicken Meat from New Strain of Korean Native Chickens
Dong-Jin Shin, Hye-Jin Kim, Ji-Seon Kwon, Dongwook Kim, Hee-Jin Kim, Hyo-Jun Choo, Jong-Hyun Jung, Aera Jang
Korean Journal of Poultry Science.2021; 48(4): 217.     CrossRef
The effect of the addition of chilli pepper fruits and refrigerated storage time on the quality of pasteurised canned meat
Anna Draszanowska, Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, Magdalena Anna Olszewska
Czech Journal of Food Sciences.2021; 38(5): 301.     CrossRef
Effect of amino acids and their derivatives on meat quality of finishing pigs
Xianyong Ma, Miao Yu, Zhichang Liu, Dun Deng, Yiyan Cui, Zhimei Tian, Gang Wang
Journal of Food Science and Technology.2020; 57(2): 404.     CrossRef
Aromatic effects of immobilized enzymatic oxidation of chicken fat on flaxseed (Linum usitatissimum L.) derived Maillard reaction products
Chao-Kun Wei, Zhi-Jing Ni, Kiran Thakur, Ai-Mei Liao, Ji-Hong Huang, Zhao-Jun Wei
Food Chemistry.2020; 306: 125560.     CrossRef
Characterization of flavor active non-volatile compounds in chicken broth and correlated contributing constituent compounds in muscle through sensory evaluation and partial least square regression analysis
Huan Zhan, Khizar Hayat, Heping Cui, Shahzad Hussain, Chi-Tang Ho, Xiaoming Zhang
LWT.2020; 118: 108786.     CrossRef
Maillard reaction products derived from food protein-derived peptides: insights into flavor and bioactivity
Yu Fu, Yuhao Zhang, Olugbenga P. Soladoye, Rotimi E. Aluko
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2020; 60(20): 3429.     CrossRef
The effect of ginger rhizome and refrigerated storage time on the quality of pasteurized canned meat
Anna Draszanowska, Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, Magdalena A Olszewska
Food Science and Technology International.2020; 26(4): 300.     CrossRef
Time evolution of microbiological quality and content of volatile compounds in chicken fillets packed using various techniques and stored under different conditions
M. Chmiel, M. Roszko, E. Hać-Szymańczuk, L. Adamczak, T. Florowski, D. Pietrzak, A. Cegiełka, M. Bryła
Poultry Science.2020; 99(2): 1107.     CrossRef
Characterization and differentiation of boiled pork from Tibetan, Sanmenxia and Duroc × (Landrac × Yorkshire) pigs by volatiles profiling and chemometrics analysis
Dong Han, Chun-Hui Zhang, Marie-Laure Fauconnier, Si Mi
Food Research International.2020; 130: 108910.     CrossRef
Comprehensive Kinetic Modeling Study of CO2 Gasification of Char Derived from Food Waste
Ainul N. Izaharuddin, Manosh C. Paul, Kunio Yoshikawa, Sarut Theppitak, Xin Dai
Energy & Fuels.2020; 34(2): 1883.     CrossRef
Effect of enzyme papain against natural flavor of raw meat waste laundering surimi
N A Harahap, W H Satyantini, Sudarno
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2020; 441(1): 012154.     CrossRef
Impact of dietary incorporation of Spirulina (Arthrospira platensis) and exogenous enzymes on broiler performance, carcass traits, and meat quality
J.M. Pestana, B. Puerta, H. Santos, M.S. Madeira, C.M. Alfaia, P.A. Lopes, R.M.A. Pinto, J.P.C. Lemos, C.M.G.A. Fontes, M.M. Lordelo, J.A.M. Prates
Poultry Science.2020; 99(5): 2519.     CrossRef
Correlation Analysis between AK1 mRNA Expression and Inosine Monophosphate Deposition in Jingyuan Chickens
Juan Zhang, Honghong Hu, Tong Mu, Weizhen Wang, Baojun Yu, Ju Guo, Ying Wang, Zihang Zhou, Yaling Gu, Zengwen Huang, Zhengyun Cai, Guosheng Xin
Animals.2020; 10(3): 439.     CrossRef
The effect of low-temperature thermal processing on the quality of chicken breast fillets
Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, Anna Draszanowska, Marzena Danowska-Oziewicz, Lidia Kurp
Food Science and Technology International.2020; 26(7): 563.     CrossRef
A Comparative Study of Physicochemical and Flavor Characteristics of Chicken Nuggets during Air Frying and Deep Frying
Yi Cao, Gangcheng Wu, Fei Zhang, Lirong Xu, Qingzhe Jin, Jianhua Huang, Xingguo Wang
Journal of the American Oil Chemists' Society.2020; 97(8): 901.     CrossRef
Effect of natural spices on precursor substances and volatile flavor compounds of boiled Wuding chicken during processing
Yuanrui Yu, Guiying Wang, Yuting Luo, Yuehong Pu, Changrong Ge, Guozhou Liao
Flavour and Fragrance Journal.2020; 35(5): 570.     CrossRef
Comparison of Storage Stability, Volatile Compounds and Sensory Properties between Coarsely-and Finely-Marbled 1+ Grade Hanwoo Beef Loins
Soohyun Cho, Wangyeol Lee, Kuk-Hwan Seol, Yunseok Kim, Sun Moon Kang, Hyunwoo Seo, Younbok Jung, Jinhyoung Kim, Hoa Van Ba
Food Science of Animal Resources.2020; 40(4): 497.     CrossRef
Effect of Reaction Conditions on the Volatile Pyrazines Components of Defatted Flaxseed Meal in the Maillard Reaction System
Lin Li, Lin Wang, Jiang Liu, Jiawei Yang, Wenxia Wu, Bo Zhang, Wenyu Liu, Changqing Wei
Journal of the American Oil Chemists' Society.2020; 97(12): 1385.     CrossRef
The Effect of Algae or Insect Supplementation as Alternative Protein Sources on the Volatile Profile of Chicken Meat
Vasiliki Gkarane, Marco Ciulu, Brianne A. Altmann, Armin O. Schmitt, Daniel Mörlein
Foods.2020; 9(9): 1235.     CrossRef
Analysis of flavor-related compounds in four edible wild mushroom soups
Wen Xun, Guiying Wang, Yingjun Zhang, Guozhou Liao, Changrong Ge
Microchemical Journal.2020; 159: 105548.     CrossRef
Application of sensory evaluation, GC-ToF-MS, and E-nose to discriminate the flavor differences among five distinct parts of the Chinese blanched chicken
Yuan Xu, Yan Ping Chen, Shaolin Deng, Chunbao Li, Xinglian Xu, Guanghong Zhou, Yuan Liu
Food Research International.2020; 137: 109669.     CrossRef
Rapid Profiling of the Volatilome of Cooked Meat by PTR-ToF-MS: Underlying Latent Explanatory Factors
Giovanni Bittante, Qianlin Ni, Iuliia Khomenko, Luigi Gallo, Franco Biasioli
Foods.2020; 9(12): 1738.     CrossRef
Rapid Profiling of the Volatilome of Cooked Meat by PTR-ToF-MS: Characterization of Chicken, Turkey, Pork, Veal and Beef Meat
Qianlin Ni, Iuliia Khomenko, Luigi Gallo, Franco Biasioli, Giovanni Bittante
Foods.2020; 9(12): 1776.     CrossRef
Trial measurement of brain activity underlying olfactory–gustatory synchrony perception using event‐related potentials from five female participants
Naomi Gotow, Tatsu Kobayakawa
Journal of Neuroscience Research.2019; 97(3): 253.     CrossRef
Effect of ripening with Penicillium roqueforti on texture, microstructure, water distribution and volatiles of chicken breast meat
Liping Guo, Bing Yu, Shuling Wang, Yinglian Zhu, Peng Li, Baowei Wang, Ming Huang, Jingxin Sun
International Journal of Food Science & Technology.2019; 54(5): 1550.     CrossRef
Organic and Coordination Chemistry of 1,2,4‐Trithiolanes
Grzegorz Mlostoń, Jarosław Romański, Wolfgang Weigand, Heinz Heimgartner
European Journal of Organic Chemistry.2019; 2019(9): 1867.     CrossRef
Use of egg yolk phospholipids to generate chicken meat odorants
De-Wei Chen, Dimitrios P. Balagiannis, Jane K. Parker
Food Chemistry.2019; 286: 71.     CrossRef
Supercritical carbon dioxide combined with high power ultrasound as innovate drying process for chicken breast
Gianluca Morbiato, Alessandro Zambon, Marta Toffoletto, Gabriele Poloniato, Stefano Dall’Acqua, Marina de Bernard, Sara Spilimbergo
The Journal of Supercritical Fluids.2019; 147: 24.     CrossRef
Insight on a comprehensive profile of volatile compounds of Chlorella vulgaris extracted by two “green” methods
Céline Lafarge, Nathalie Cayot
Food Science & Nutrition.2019; 7(3): 918.     CrossRef
Purification and identification of kokumi‐enhancing peptides from chicken protein hydrolysate
Yongsheng Zhang, Yuan Ma, Zaheer Ahmed, Weitao Geng, Wei Tang, Yuan Liu, Huihui Jin, Fang Jiang, Jinju Wang, Yanping Wang
International Journal of Food Science & Technology.2019; 54(6): 2151.     CrossRef
11-Hydroperoxide eicosanoid-mediated 2(E),4(E)-decadienal production from arachidonic acid in the brown algae, Saccharina angustata
Kangsadan Boonprab, Kenji Matsui, Yoshihiko Akakabe, Norishige Yotsukura, Tadahiko Kajiwara
Journal of Applied Phycology.2019; 31(4): 2719.     CrossRef
Changes in microbial composition on the crust by different air flow velocities and their effect on sensory properties of dry-aged beef
Hyun Jung Lee, Ji Won Yoon, Minsu Kim, Hyemin Oh, Yohan Yoon, Cheorun Jo
Meat Science.2019; 153: 152.     CrossRef
The potential role of secondary metabolites in modulating the flavor and taste of the meat
Vaikundamoorthy Ramalingam, Zhen Song, Inho Hwang
Food Research International.2019; 122: 174.     CrossRef
Changes in the physicochemical properties and flavour compounds of beef bone hydrolysates after Maillard reaction
Jie Hong Chiang, Graham T. Eyres, Patrick J. Silcock, Allan K. Hardacre, Michael E. Parker
Food Research International.2019; 123: 642.     CrossRef
Sensory characteristics of Maillard reaction products from chicken protein hydrolysates with different degrees of hydrolysis
Yongsheng Zhang, Yanping Wang, Fang Jiang, Huihui Jin
CyTA - Journal of Food.2019; 17(1): 221.     CrossRef
Thermally Abused Frying Oil Potentiates Metastasis to Lung in a Murine Model of Late-Stage Breast Cancer
Anthony Cam, Ashley B. Oyirifi, Yunxian Liu, Wanda M. Haschek, Urszula T. Iwaniec, Russell T. Turner, Nicki J. Engeseth, William G. Helferich
Cancer Prevention Research.2019; 12(4): 201.     CrossRef
Effects of high voltage electric field thawing on the characteristics of chicken breast protein
Mahshid Rahbari, Nasser Hamdami, Habibollah Mirzaei, Seid Mahdi Jafari, Mahdi Kashaninejad, Morteza Khomeiri
Journal of Food Engineering.2018; 216: 98.     CrossRef
Chicken fillets subjected to UV‐C and pulsed UV light: Reduction of pathogenic and spoilage bacteria, and changes in sensory quality
Anette McLeod, Kristian Hovde Liland, John‐Erik Haugen, Oddvin Sørheim, Kristine S. Myhrer, Askild L. Holck
Journal of Food Safety.2018;[Epub]     CrossRef
Effects of exogenous inosine monophosphate on growth performance, flavor compounds, enzyme activity, and gene expression of muscle tissues in chicken
Junshu Yan, Peifeng Liu, Liangmei Xu, Hailin Huan, Weiren Zhou, Xiaoming Xu, Zhendan Shi
Poultry Science.2018; 97(4): 1229.     CrossRef
Meat Quality Derived from High Inclusion of a Micro-Alga or Insect Meal as an Alternative Protein Source in Poultry Diets: A Pilot Study
Brianne Altmann, Carmen Neumann, Susanne Velten, Frank Liebert, Daniel Mörlein
Foods.2018; 7(3): 34.     CrossRef
Growth performance, economic benefits and sensory characteristics of meat from broilers finished on Acacia anguistissima leaf meal-based diets
James Madzimure, Rumbidzai Motsi, Archibold G. Bakare, Milton Zimondi
Tropical Animal Health and Production.2018; 50(7): 1485.     CrossRef
Superchilled storage (−2.5 ± 1°C) extends the retention of taste‐active and volatile compounds of yellow‐feather chicken soup
Xiao Li, Jing Zhu, Jun Qi, Peng Wang, Xinglian Xu, Guanghong Zhou
Animal Science Journal.2018; 89(6): 906.     CrossRef
Quality Deterioration of Spent Hen Jerky Packed Using Different Packaging Methods and Stored at Ambient Temperature
Supaluk Sorapukdee, Chanpen Uesakulrun
International Journal of Poultry Science.2018; 17(7): 311.     CrossRef
Effect of normal and modified atmosphere packaging on shelf life of roast chicken meat
Yuchen Guo, Jichao Huang, Xiaobin Sun, Qing Lu, Ming Huang, Guanghong Zhou
Journal of Food Safety.2018;[Epub]     CrossRef
Aroma Compounds in Chicken Broths of Beijing Youji and Commercial Broilers
Mengdie Fan, Qunfei Xiao, Jianchun Xie, Jie Cheng, Baoguo Sun, Wenbin Du, Yaxin Wang, Tianze Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2018; 66(39): 10242.     CrossRef
Productivity and Meat Quality of the New Crossbred Korean Native Chickens Compared with Commercial Breeds
Hyun Cheol Kim, Juhui Choe, Ki Chang Nam, Samooel Jung, Cheorun Jo
Korean Journal of Poultry Science.2018; 45(2): 125.     CrossRef
Valorization of functional properties of extract and powder of olive leaves in raw and cooked minced beef meat
Fathia Aouidi, Aicha Okba, Moktar Hamdi
Journal of the Science of Food and Agriculture.2017; 97(10): 3195.     CrossRef
Chemistry and analysis of HNE and other prominent carbonyl-containing lipid oxidation compounds
Bebiana C. Sousa, Andrew R. Pitt, Corinne M. Spickett
Free Radical Biology and Medicine.2017; 111: 294.     CrossRef
Thai native chicken meat: an option to meet the demands for specific meat quality by certain groups of consumers; a review
S. Jaturasitha, N. Chaiwang, M. Kreuzer
Animal Production Science.2017; 57(8): 1582.     CrossRef
Sensory evaluation of chicken breast packed in two different modified atmospheres
Corinna Franke, Linda Höll, Horst-Christian Langowski, Hannes Petermeier, Rudi F. Vogel
Food Packaging and Shelf Life.2017; 13: 66.     CrossRef
Evaluation of the taste-active and volatile compounds in stewed meat from the Chinese yellow-feather chicken breed
Jun Qi, Hu-hu Wang, Guang-hong Zhou, Xing-lian Xu, Xiao Li, Yun Bai, Xiao-bo Yu
International Journal of Food Properties.2017; 20(sup3): S2579.     CrossRef
Extraction and physicochemical characterization of broiler (Gallus gallus domesticus) skin gelatin compared to commercial bovine gelatin
E Aykın-Dinçer, A. Koç, M. Erbaş
Poultry Science.2017; 96(11): 4124.     CrossRef
Determination of sulfur and nitrogen compounds during the processing of dry fermented sausages and their relation to amino acid generation
Sara Corral, Erich Leitner, Barbara Siegmund, Mónica Flores
Food Chemistry.2016; 190: 657.     CrossRef
High pressure thermal processing for the inactivation of Clostridium perfringens spores in beef slurry
Evelyn, Filipa V.M. Silva
Innovative Food Science & Emerging Technologies.2016; 33: 26.     CrossRef
Application of Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry for the Analysis of Compounds in Deep-Fat Frying Oil
Qing Zhang, Shang Lin, Jie Li, Yuntao Liu, Wen Qin, Qun Shen
Food Analytical Methods.2016; 9(8): 2352.     CrossRef
Technical note: Characterization of key volatile odorants in rabbit meat using gas chromatography mass spectrometry with simultaneous distillation extraction
Y.J. Xie, Z.F. He, E. Zhang, H.J. Li
World Rabbit Science.2016; 24(4): 313.     CrossRef
Effect of Fatty Acids Profile with Thermal Oxidation of Chicken Fat on Characteristic Aroma of Chicken Flavors Assessed by Gas Chromatography-Mass Spectrometry and Descriptive Sensory Analysis
Yunwei Niu, Minling Wu, Zuobing Xiao, Feng Chen, Jiancai Zhu, Guangyong Zhu
Food Science and Technology Research.2016; 22(2): 245.     CrossRef
Association of carcass weight with quality and functional properties of beef from Hanwoo steers
Dinesh D. Jayasena, Ki Chang Nam, Jong Ju Kim, Hyeonju Ahn, Cheorun Jo
Animal Production Science.2015; 55(5): 680.     CrossRef
Taste-active compound levels in Korean native chicken meat: The effects of bird age and the cooking process
Dinesh D. Jayasena, Samooel Jung, Hyun Joo Kim, Hae In Yong, Ki Chang Nam, Cheorun Jo
Poultry Science.2015; 94(8): 1964.     CrossRef
Effect of thermal treatment on the flavor generation from Maillard reaction of xylose and chicken peptide
Jianbin Liu, Mengya Liu, Congcong He, Huanlu Song, Feng Chen
LWT - Food Science and Technology.2015; 64(1): 316.     CrossRef
Assessment of Breed- and Sex-based Variation in Flavor-related Compounds of Duck Meat in Korea
Hyun Jung Lee, Hyun Joo Kim, Hae In Yong, Muhammad I. Khan, Kang Nyung Heo, Cheorun Jo
Korean Journal of Poultry Science.2015; 42(1): 41.     CrossRef
Effects of high hydrostatic pressure on Campylobacter jejuni in poultry meat
A. Jackowska-Tracz, M. Tracz
Polish Journal of Veterinary Sciences.2015;[Epub]     CrossRef
Diunsaturated Aldehyde, trans,trans-2,4-Decadienal in the Intestinal Lumen Suppresses Gastric Emptying through Serotonin Signaling in Rats
Tohru Hira, Asuka Yahagi, Saki Nishimura, Masayoshi Sakaino, Takatoshi Yamashita, Hiroshi Hara
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2015; 63(37): 8177.     CrossRef
Bioactive and Taste-related Compounds in Defatted Freeze-dried Chicken Soup Made from Two Different Chicken Breeds Obtained at Retail
Dinesh D. Jayasena, Samooel Jung, Amali U. Alahakoon, Ki Chang Nam, Jun Heon Lee, Cheorun Jo
The Journal of Poultry Science.2015; 52(2): 156.     CrossRef
Changes in Meat Quality Characteristics of the Sous-vide Cooked Chicken Breast during Refrigerated Storage
Go-Eun Hong, Ji-Han Kim, Su-Jin Ahn, Chi-Ho Lee
Korean Journal for Food Science of Animal Resources.2015; 35(6): 757.     CrossRef
Signaling Pathways Related to Protein Synthesis and Amino Acid Concentration in Pig Skeletal Muscles Depend on the Dietary Protein Level, Genotype and Developmental Stages
Yingying Liu, Fengna Li, Xiangfeng Kong, Bie Tan, Yinghui Li, Yehui Duan, François Blachier, Chien-An A. Hu, Yulong Yin, Zane Andrews
PLOS ONE.2015; 10(9): e0138277.     CrossRef
Growth performance and meat quality of broiler chickens supplemented withRhodopseudomonas palustrisin drinking water
Q.Q. Xu, H. Yan, X.L. Liu, L. Lv, C.H. Yin, P. Wang
British Poultry Science.2014; 55(3): 360.     CrossRef
Combined Effects of High Pressure Processing and Addition of Soy Sauce and Olive Oil on Safety and Quality Characteristics of Chicken Breast Meat
Zbigniew A. Kruk, Hyun Joo Kim, Yun Ji Kim, David L. Rutley, Samooel Jung, Soo Kee Lee, Cheorun Jo
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences.2014; 27(2): 256.     CrossRef
Comparison of the amounts of taste-related compounds in raw and cooked meats from broilers and Korean native chickens
Dinesh D. Jayasena, Sun Hyo Kim, Hyun Jung Lee, Samooel Jung, Jun Heon Lee, Hee Bok Park, Cheorun Jo
Poultry Science.2014; 93(12): 3163.     CrossRef
Effect of Sex on Flavor-related and Functional Compounds in Freeze-dried Broth Made from Korean Native Chicken
Dinesh D. Jayasena, Samooel Jung, Hyun Joo Kim, Amali U. Alahakoon, Ki Chang Nam, Cheorun Jo
Korean Journal for Food Science of Animal Resources.2014; 34(4): 448.     CrossRef
The Line Differences and Genetic Parameters of Linoleic and Arachidonic Acid Contents in Korean Native Chicken Muscles
Shil Jin, Hee Bok Park, Samooel Jung, Cheorun Jo, Dong Won Seo, Nu Ri Choi, Kang Nyeong Heo, Jun Heon Lee
Korean Journal of Poultry Science.2014; 41(3): 151.     CrossRef