The effect of biogas slurry application on biomass production and the silage quality of corn
Hua Sun, Kai Shi, Hairong Ding, Chenglong Ding, Zhiqing Yang, Chen An, Chongfu Jin, Beiyi Liu, Zhaoxin Zhong, Xia Xiao, Fuyin Hou
Anim Biosci. 2023;36(12):1918-1925.   Published online 2023 Aug 23     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.23.0129
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of Biogas Slurry on the Soil Properties and Microbial Composition in an Annual Ryegrass-Silage Maize Rotation System over a Five-Year Period
Guangyan Feng, Feixiang Hao, Wei He, Qifan Ran, Gang Nie, Linkai Huang, Xia Wang, Suhong Yuan, Wenzhi Xu, Xinquan Zhang
Microorganisms.2024; 12(4): 716.     CrossRef