miR-380-3p promotes β-casein expression by targeting αS1-casein in goat mammary epithelial cells
Ning Song, Jun Luo, Lian Huang, Xiaoying Chen, Huimin Niu, Lu Zhu
Anim Biosci. 2023;36(10):1488-1498.   Published online 2023 May 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.23.0007
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MiR-103-5p deficiency suppresses lipid accumulation via upregulating PLSCR4 and its host gene PANK3 in goat mammary epithelial cells
Lu Zhu, Hongyun Jiao, Wenchang Gao, Ping Gong, Chenbo Shi, Fuhong Zhang, Jianqing Zhao, Xuefeng Lu, Baolong Liu, Jun Luo
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 267: 131240.     CrossRef