Assessment of lactic acid bacteria isolated from the chicken digestive tract for potential use as poultry probiotics
Merisa Sirisopapong, Takeshi Shimosato, Supattra Okrathok, Sutisa Khempaka
Anim Biosci. 2023;36(8):1209-1220.   Published online 2023 May 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0455
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Duck compound probiotics fermented diet alters the growth performance by shaping the gut morphology, microbiota and metabolism
Zhaolong Li, Cuiting Li, Fengqiang Lin, Lu Yan, Huini Wu, Haiou Zhou, Qing Guo, Binbin Lin, Bilin Xie, Yijuan Xu, Zhimin Lin, Wenjin Liu, Yu Huang
Poultry Science.2024; 103(6): 103647.     CrossRef
New evidence for gut-muscle axis: Lactic acid bacteria-induced gut microbiota regulates duck meat flavor
Ligen Xu, Tingting Mao, Minquan Xia, Wei Wu, Jing Chen, Chunqing Jiang, Tao Zeng, Yong Tian, Lizhi Lu, Zhaoxia Cai
Food Chemistry.2024; 450: 139354.     CrossRef
Isolation and Identification of Chicken-Derived Lactic Acid Bacteria: In Vitro Probiotic Properties and Antagonistic Effects against Salmonella pullorum, Staphylococcus aureus, and Escherichia coli
Congcong Tian, Lei Wang, Mengjian Liu, Jiancheng Liu, Mingxin Qiu, Yong Chen
Microorganisms.2024; 12(4): 795.     CrossRef
Identification of novel probiotic lactic acid bacteria from soymilk waste using the 16s rRNA gene for potential use in poultry
Anifah Srifani, Mirnawati Mirnawati, Yetti Marlida, Yose Rizal, Nurmiati Nurmiati, Kyung-Woo Lee
Veterinary World.2024; : 1001.     CrossRef