Characterization of clutch traits and egg production in six chicken breeds
Lei Shi, Yunlei Li, Adam Mani Isa, Hui Ma, Jingwei Yuan, Panlin Wang, Pingzhuang Ge, Yanzhang Gong, Jilan Chen, Yanyan Sun
Anim Biosci. 2023;36(6):899-907.   Published online 2023 Jan 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0369
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Research Note: Genetic parameters for egg production and clutch-related traits in indigenous Beijing-You chickens
Hanhan Yang, Yunlei Li, Jingwei Yuan, Aixin Ni, Hui Ma, Yuanmei Wang, Yunhe Zong, Jinmeng Zhao, Sihua Jin, Yanyan Sun, Jilan Chen
Poultry Science.2023; 102(9): 102904.     CrossRef