Genome-wide association study for loin muscle area of commercial crossbred pigs
Menghao Luan, Donglin Ruan, Yibin Qiu, Yong Ye, Shenping Zhou, Jifei Yang, Ying Sun, Fucai Ma, Zhenfang Wu, Jie Yang, Ming Yang, Enqin Zheng, Gengyuan Cai, Sixiu Huang
Anim Biosci. 2023;36(6):861-868.   Published online 2023 Jan 11     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0407
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genome-Wide Association Study of Body Conformation Traits in a Three-Way Crossbred Commercial Pig Population
Shaoxiong Deng, Yibin Qiu, Zhanwei Zhuang, Jie Wu, Xuehua Li, Donglin Ruan, Cineng Xu, Enqing Zheng, Ming Yang, Gengyuan Cai, Jie Yang, Zhenfang Wu, Sixiu Huang
Animals.2023; 13(15): 2414.     CrossRef