Efficacy evaluation of novel organic iron complexes in laying hens: effects on laying performance, egg quality, egg iron content, and blood biochemical parameters
Jiuai Cao, Jiaming Zhu, Qin Zhou, Luyuan Zhao, Chenhao Zou, Yanshan Guo, Brian Curtin, Fei Ji, Bing Liu, Dongyou Yu
Anim Biosci. 2023;36(3):498-505.   Published online 2022 Sep 7     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0086
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of Dietary Calcium Lactate Supplementation on Laying Performance, Blood Index, Shinbone Quality, Jejunal Immunity, and Egg Quality of Aged Laying Hens
Kai Qiu, Xinyu Chang, Jing Wang, Haijun Zhang, Shugeng Wu
Agriculture.2024; 14(2): 256.     CrossRef