Comparison of amino acid digestibility of soybean meal, cottonseed meal, and low-gossypol cottonseed meal between broilers and laying hens
Kai Qiu, Xiao-cui Wang, Jing Wang, Hao Wang, Guang-hai Qi, Hai-jun Zhang, Shu-geng Wu
Anim Biosci. 2023;36(4):619-628.   Published online 2022 Sep 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0073
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Standardized ileal digestibility of amino acids in cottonseed meal fed to pregnant and non-pregnant sows
Yong Zhuo, Xiangyang Zou, Ya Wang, Xuemei Jiang, Mengmeng Sun, Shengyu Xu, Yan Lin, Lun Hua, Jian Li, Bin Feng, Zhengfeng Fang, Lianqiang Che, De Wu
Journal of Animal Science.2023;[Epub]     CrossRef