Severe choline deficiency induces alternative splicing aberrance in optimized duck primary hepatocyte cultures
Lulu Zhao, Hongying Cai, Yongbao Wu, Changfu Tian, Zhiguo Wen, Peilong Yang
Anim Biosci. 2022;35(11):1787-1799.   Published online 2022 May 2     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0051
Citations to this article as recorded by Crossref logo
STC2 Inhibits Hepatic Lipid Synthesis and Correlates with Intramuscular Fatty Acid Composition, Body Weight and Carcass Traits in Chickens
Yuzhu Cao, Qihui Jia, Yuxin Xing, Chenglin Ma, Hongbo Guan, Weihua Tian, Xiangtao Kang, Yadong Tian, Xiaojun Liu, Hong Li
Animals.2024; 14(3): 383.     CrossRef
Embryonic growth and effect of embryonic age on quantitative and functional characteristics of duck primary hepatocytes
Jie Wei, Bo Zhang, Jing Tang, Junting Cao, Chenchen Du, Zhen Wang, Yunsheng Zhang, Ming Xie, Zhengkui Zhou, Shuisheng Hou
Poultry Science.2024; 103(4): 103531.     CrossRef
Effects of choline deficiency and supplementation on lipid droplet accumulation in bovine primary liver cells in vitro
Wenyan Lu, Jingna Yang, Mingyue Hu, Kai Zhong, Yueying Wang, Yanbin Yang, Juan J. Loor, Guoyu Yang, Liqiang Han
Journal of Dairy Science.2023; 106(12): 9868.     CrossRef