Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to skeletal muscle development in Duroc pigs
Lixia Ma, Ming Qin, Yulun Zhang, Hui Xue, Shiyin Li, Wei Chen, Yongqing Zeng
Anim Biosci. 2022;35(10):1512-1523.   Published online 2022 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.22.0020
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification and functional prediction of long non-coding RNAs related to oxidative stress in the jejunum of piglets
Jinbao Li, Jianmin Zhang, Xinlin Jin, Shiyin Li, Yingbin Du, Yongqing Zeng, Jin Wang, Wei Chen
Animal Bioscience.2024; 37(2): 193.     CrossRef
Integrated analysis of the DNA methylome and RNA transcriptome during the development of skeletal muscle in Duroc pigs
Shi-yin Li, Yun-zhou Wang, Wei Chen, Li-xia Ma, Jian-min Zhang, Yu-lun Zhang, Yong-qing Zeng
BMC Genomics.2024;[Epub]     CrossRef
Full-Length Transcriptome and Gene Expression Analysis of Different Ovis aries Adipose Tissues Reveals Transcript Variants Involved in Lipid Biosynthesis
Lixia An, Yangyang Pan, Mengjiao Yuan, Zhonghao Wen, Liying Qiao, Weiwei Wang, Jianhua Liu, Baojun Li, Wenzhong Liu
Animals.2023; 14(1): 7.     CrossRef