Whole genome sequencing of Luxi Black Head sheep for screening selection signatures associated with important traits
Zhaohua Liu, Xiuwen Tan, Jianying Wang, Qing Jin, Xianfeng Meng, Zhongfeng Cai, Xukui Cui, Ke Wang
Anim Biosci. 2022;35(9):1340-1350.   Published online 2022 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0533
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Whole-Genome Sequencing for Identifying Candidate Genes Related to the Special Phenotypes of the Taihu Dianzi Pigeon
Rui Zhang, Chunyu Mu, Lingling Chang, Xinyue Shen, Zhu Bu, Mingjun Yang, Shengyong Fu, Qingping Tang, Peiyao Liu, Xiaoming Yang
Animals.2024; 14(7): 1047.     CrossRef
Comparative whole-genome resequencing to uncover selection signatures linked to litter size in Hu Sheep and five other breeds
Tao Zhong, Dunying Hou, Qianjun Zhao, Siyuan Zhan, Linjie Wang, Li Li, Hongping Zhang, Wei Zhao, Shizhong Yang, Lili Niu
BMC Genomics.2024;[Epub]     CrossRef
Single-cell RNA-seq reveals the effects of the FecB mutation on the transcriptome profile in ovine cumulus cells
Xiaofei Guo, Yi Fang, Rong Liang, Xiangyu Wang, Jinlong Zhang, Chunxiao Dong, Biao Wang, Yu Liu, Mingxing Chu, Xiaoshen Zhang, Rongzhen Zhong
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Genome-wide comparative analysis reveals selection signatures for reproduction traits in prolific Suffolk sheep
Hua Yang, Mengting Zhu, Mingyuan Wang, Huaqian Zhou, Jingjing Zheng, Lixia Qiu, Wenhua Fan, Jinghui Yang, Qian Yu, Yonglin Yang, Wenzhe Zhang
Frontiers in Genetics.2024;[Epub]     CrossRef
Insertion/Deletion (InDel) Variants within the Sheep Fat-Deposition-Related PDGFD Gene Strongly Affect Morphological Traits
Yunyun Luo, Mengyang Zhang, Zhengang Guo, Dwi Wijayanti, Hongwei Xu, Fugui Jiang, Xianyong Lan
Animals.2023; 13(9): 1485.     CrossRef
Genomic signatures of selection, local adaptation and production type characterisation of East Adriatic sheep breeds
Boris Lukic, Ino Curik, Ivana Drzaic, Vlatko Galić, Mario Shihabi, Luboš Vostry, Vlatka Cubric-Curik
Journal of Animal Science and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef