Effects of dietary methyl sulfonyl methane and selenium on laying performance, egg quality, gut health indicators, and antioxidant capacity of laying hens
Yoo Bhin Kim, Sang Hyeok Lee, Da-Hye Kim, Kyung-Woo Lee
Anim Biosci. 2022;35(10):1566-1574.   Published online 2022 Apr 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0564
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Role of Dietary Methyl Sulfonyl Methane in Poultry
Yoo-Bhin Kim, Kyung-Woo Lee
Animals.2023; 13(3): 351.     CrossRef
Se-Enriched Cardamine violifolia Improves Laying Performance and Regulates Ovarian Antioxidative Function in Aging Laying Hens
Hui Wang, Xin Cong, Kun Qin, Mengke Yan, Xianfeng Xu, Mingkang Liu, Xiao Xu, Yue Zhang, Qingyu Gao, Shuiyuan Cheng, Jiangchao Zhao, Huiling Zhu, Yulan Liu
Antioxidants.2023; 12(2): 450.     CrossRef
Effects of Methyl Sulfonyl Methane and Selenium Yeast on Fatty Liver Syndrome in Laying Hens and Their Biological Mechanisms
Huanbin Wang, Lingfeng Wang, Changyu Tian, Shahid Ali Rajput, Desheng Qi
Animals.2023; 13(15): 2466.     CrossRef