Evaluation of coat color inheritance and production performance for crossbreed from Chinese indigenous Chenghua pig crossbred with Berkshire
Yujing Li, Rong Yuan, Zhengyin Gong, Qin Zou, Yifei Wang, Guoqing Tang, Li Zhu, Xuewei Li, Yanzhi Jiang
Anim Biosci. 2022;35(10):1479-1488.   Published online 2022 Mar 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0574
Citations to this article as recorded by Crossref logo
FNDC5 Promotes Adipogenic Differentiation of Primary Preadipocytes in Mashen Pigs
Wei Hei, Ziwei You, Jiaqi An, Tianzhi Zhao, Jiao Li, Wanfeng Zhang, Meng Li, Yang Yang, Pengfei Gao, Guoqing Cao, Xiaohong Guo, Chunbo Cai, Bugao Li
Genes.2022; 14(1): 90.     CrossRef