Effect of lactoferrin on ram sperm motility after cryopreservation
Jie Su, Caiyun Wang, Yongli Song, Yanyan Yang, Guifang Cao
Anim Biosci. 2022;35(9):1351-1359.   Published online 2022 Mar 3     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0561
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lactoferrin: A glycoprotein that plays an active role in human health
Xiang Cao, Yang Ren, Qinyue Lu, Kun Wang, Yanni Wu, YuHao Wang, Yihui Zhang, Xiang-shun Cui, Zhangping Yang, Zhi Chen
Frontiers in Nutrition.2023;[Epub]     CrossRef
Proteomic analysis reveals the potential positive effects of Mito-TEMPO on ram sperm motility and fertility during cryopreservation
Lei Shi, Juanjuan Shi, Jingjuan Feng, Pengcheng Zhang, Youshe Ren
Theriogenology.2023; 205: 27.     CrossRef