Maternal nutrition altered embryonic MYOD1, MYF5, and MYF6 gene expression in genetically fat and lean lines of chickens
Feng Li, Chunxu Yang, Yingjie Xie, Xiang Gao, Yuanyuan Zhang, Hangyi Ning, Guangtao Liu, Zhihui Chen, Anshan Shan
Anim Biosci. 2022;35(8):1223-1234.   Published online 2022 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0521
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dietary zinc supplementation in breeding pigeons improves the carcass traits of squabs through regulating antioxidant capacity and myogenic regulatory factor expression
Yuxin Shao, Yangyang Wang, Xing Li, Dongdong Zhao, Shizhen Qin, Zhaoguo Shi, Zheng Wang
Poultry Science.2023; 102(11): 102809.     CrossRef
The Function and Regulation Mechanism of Non-Coding RNAs in Muscle Development
Yaling Yang, Jian Wu, Wujun Liu, Yumin Zhao, Hong Chen
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(19): 14534.     CrossRef