Glutamate attenuates lipopolysaccharide induced intestinal barrier injury by regulating corticotropin-releasing factor pathway in weaned pigs
Junjie Guo, Tianzeng Liang, Huifu Chen, Xiangen Li, Xiaorui Ren, Xiuying Wang, Kan Xiao, Jiangchao Zhao, Huiling Zhu, Yulan Liu
Anim Biosci. 2022;35(8):1235-1249.   Published online 2022 Mar 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0476
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Research progress on anti-stress nutrition strategies in swine
Leli Wang, Chuni Wang, Yao Peng, Yiru Zhang, Yuxin Liu, Yan Liu, Yulong Yin
Animal Nutrition.2023; 13: 342.     CrossRef
The synbiotic mixture of lactulose and Bacillus coagulans protects intestinal barrier dysfunction and apoptosis in weaned piglets challenged with lipopolysaccharide
Weijiang Zheng, Zuyan Zhao, Yunnan Yang, Liren Ding, Wen Yao
Journal of Animal Science and Biotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
A Novel Mast Cell Stabilizer JM25-1 Rehabilitates Impaired Gut Barrier by Targeting the Corticotropin-Releasing Hormone Receptors
Yueshan Sun, Hong Li, Lei Liu, Xiaoqin Bai, Liping Wu, Jing Shan, Xiaobin Sun, Qiong Wang, Yuanbiao Guo
Pharmaceuticals.2022; 16(1): 47.     CrossRef