MicroRNA analysis reveals the role of miR-214 in duck adipocyte differentiation
Laidi Wang, Xiaodan Hu, Shasha Wang, Chunyou Yuan, Zhixiu Wang, Guobin Chang, Guohong Chen
Anim Biosci. 2022;35(9):1327-1339.   Published online 2022 Jan 21     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0441
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Construction and Comprehensive Analysis of miRNAs and Target mRNAs in Longissimus dorsi Muscle of Queshan Black and Large White Pigs
Xuelei Han, Kunlong Qi, Chenglei Song, Yaqing Dou, Yingke Liu, Chenlei Li, Yilin Wei, Ruimin Qiao, Xiuling Li, Feng Yang, Kejun Wang, Xinjian Li
Life.2022; 12(11): 1814.     CrossRef