Exploring effects of different male parent crossings on sheep muscles and related regulatory genes using mRNA-Seq
Jinping Shi, Quanwei Zhang, Yali Song, Zhaomin Lei, Lingjuan Fu, Shuru Cheng
Anim Biosci. 2022;35(8):1129-1140.   Published online 2022 Jan 5     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0463
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Production performance analysis of sheep MSTN gene C2361T locus
Yuan Pan, Siyi Li, Qiu Zhang, Jiaqi Li, Chenyu Song, Lingchao Kong, Yining Liu, Sibing Hou, Shuaitong Li, Qingkun Liu, Decui Xia, Zeying Wang
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology.2024; 22(2): 100372.     CrossRef
Feeding regimens affecting carcass and quality attributes of sheep and goat meat — A comprehensive review
Yafeng Huang, Lumeng Liu, Mengyu Zhao, Xiaoan Zhang, Jiahong Chen, Zijun Zhang, Xiao Cheng, Chunhuan Ren
Animal Bioscience.2023; 36(9): 1314.     CrossRef
Global DNA Methylation, miRNA, and mRNA Profiles in Sheep Skeletal Muscle Promoted by Hybridization
Bowen Chen, Yaojing Yue, Jianye Li, Chao Yuan, Tingting Guo, Dan Zhang, Jianbin Liu, Bohui Yang, Zengkui Lu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2023; 71(41): 15398.     CrossRef