Acidification of drinking water improved tibia mass of broilers through the alterations of intestinal barrier and microbiota
Huaiyong Zhang (Zhang H), Yujun Guo (Guo Y), Ziyang Wang (Wang Z), Yongshuai Wang (Wang Y), Bo Chen (Chen B), Pengfei Du (Du P), Xiangli Zhang (Zhang X), Yanqun Huang (Huang Y), Peng Li (Li P), Joris Michiels (Michiels J), Wen Chen (Chen W)
Anim Biosci. 2022;35(6):902-915.   Published online 2022 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0455
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Growth performance and cecal microbiota of broiler chicks as affected by drinking water disinfection and/or herbal extract blend supplementation
Wei Shuang Meng, Qiangqiang Zou, Yingying Xiao, Wei Ma, Jiawen Zhang, Tieliang Wang, Desheng Li
Poultry Science.2023; 102(7): 102707.     CrossRef
Sodium dichloroisocyanurate: improving broiler health by reducing harmful microbial levels in the waterline
Qiangqiang Zou, Weishuang Meng, Chunqiang Wang, Tieliang Wang, Xiao Liu, Desheng Li
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Augmentation of Performance, Carcass Trait, Biochemical Profile and Lipid Metabolism Concerning the Use of Organic Acidifier in Broiler Chickens
Kai Qiu, Zhimin Chen, Aijuan Zheng, Wenhuan Chang, Huiyi Cai, Xin Zhang, Guohua Liu
Agriculture.2023; 13(9): 1765.     CrossRef
Regulating effects of chlorinated drinking water on cecal microbiota of broiler chicks
Wei Shuang Meng, Xinxin Sui, Yingying Xiao, Qiangqiang Zou, Yan Cui, Tieliang Wang, Zeliang Chen, Desheng Li
Poultry Science.2023; 102(12): 103140.     CrossRef
Combination of Cinnamaldehyde with Carvacrol or Thymol Improves the Mechanical Properties of Tibia in Post-Peak Laying Hens
Huaiyong Zhang, Yongshuai Wang, Yilu Wang, Leilei Wang, Xiangyun Lv, Guangya Cui, Longxiang Ji, Yanqun Huang, Joris Michiels, Wen Chen
Animals.2022; 12(22): 3108.     CrossRef
Bio-Fermented Malic Acid Facilitates the Production of High-Quality Chicken via Enhancing Muscle Antioxidant Capacity of Broilers
Kai Qiu, Weizhen He, Haijun Zhang, Jing Wang, Guanghai Qi, Naiwei Guo, Xin Zhang, Shugeng Wu
Antioxidants.2022; 11(12): 2309.     CrossRef