Insect meal as a feed ingredient for poultry
Usman Elahi (Elahi U), Chang-chun Xu (Xu Cc), Jing Wang (Wang J), Jing Lin (Lin J), Shu-geng Wu (Wu Sg), Hai-jun Zhang (Zhang Hj), Guang-hai Qi (Qi Gh)
Anim Biosci. 2022;35(2):332-346.   Published online 2022 Jan 4     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0435
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Insects as an emerging and alternative ingredient of feed for domestic animals
Cheol-Heui Yun
Animal Bioscience.2022; 35(3): 365.     CrossRef
Metabolomic Effects of the Dietary Inclusion of Hermetia illucens Larva Meal in Tilapia
Bo Ye, Jian Li, Lijun Xu, Hui Liu, Manjun Yang
Metabolites.2022; 12(4): 286.     CrossRef