Curcumin represses lipid accumulation through inhibiting ERK1/2-PPAR-γ signaling pathway and triggering apoptosis in porcine subcutaneous preadipocytes
Shifeng Pan (Pan S), Yongfang Chen (Chen Y), Lin Zhang (Zhang L), Zhuang Liu (Liu Z), Xingyu Xu (Xu X), Hua Xing (Xing H)
Anim Biosci. 2022;35(5):763-777.   Published online 2021 Nov 1     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0371
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bioactive dietary components—Anti‐obesity effects related to energy metabolism and inflammation
Caroline Bertoncini‐Silva, Jean‐Marc Zingg, Priscila Giacomo Fassini, Vivian Marques Miguel Suen
BioFactors.2023; 49(2): 297.     CrossRef
Identification of Candidate Genes and Regulatory Competitive Endogenous RNA (ceRNA) Networks Underlying Intramuscular Fat Content in Yorkshire Pigs with Extreme Fat Deposition Phenotypes
Yueyun Ding, Yinhui Hou, Zijing Ling, Qiong Chen, Tao Xu, Lifei Liu, Na Yu, Wenliang Ni, Xiaoling Ding, Xiaodong Zhang, Xianrui Zheng, Wenbin Bao, Zongjun Yin
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(20): 12596.     CrossRef