Mechanistic target of rapamycin and an extracellular signaling-regulated kinases 1 and 2 signaling participate in the process of acetate regulating lipid metabolism and hormone-sensitive lipase expression
Yujuan Li, Chunyan Fu, Lei Liu, Yongxu Liu, Fuchang Li
Anim Biosci. 2022;35(9):1444-1453.   Published online 2021 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0341
Citations to this article as recorded by Crossref logo
RPTOR blockade suppresses brain metastases of NSCLC by interfering the ceramide metabolism via hijacking YY1 binding
Ying Lin, Yun Wu, Qiangzu Zhang, Xunwei Tu, Sufang Chen, Junfan Pan, Nengluan Xu, Ming Lin, Peiwei She, Gang Niu, Yusheng Chen, Hongru Li
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research.2024;[Epub]     CrossRef
Lipid Deposition and Progesterone Synthesis Are Increased by miR-181b-5p through RAP1B/ERK1/2 Pathway in Chicken Granulosa Cells
Zhongzhen Lin, Yanrong Gong, Hao Sun, Chaowu Yang, Yuan Tang, Lingqian Yin, Donghao Zhang, Yan Wang, Chunlin Yu, Yiping Liu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2023; 71(34): 12910.     CrossRef