Effects of fermented feed on growth performance, nutrient metabolism and cecal microflora of broilers
Jiantao Li (Li J), Lijuan Tao (Tao L), Rong Zhang (Zhang R), Guiqin Yang (Yang G)
Anim Biosci. 2022;35(4):596-604.   Published online 2021 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0333
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Effects of Unconventional Feed Fermentation on Intestinal Oxidative Stress in Animals
Xiao Lian, Mingyu Shi, Ying Liang, Qinlu Lin, Lingyu Zhang
Antioxidants.2024; 13(3): 305.     CrossRef
Potassium diformate affects the growth and development of broilers by improving intestinal function and digestive enzyme activity
Xing Chen, Aijuan Zheng, Zhimin Chen, Shoaib Ahmed Pirzado, Zedong Wang, Jiang Chen, Zhiheng Zou, Guohua Liu
Poultry Science.2024; : 104049.     CrossRef
Effects of fermented feed on growth performance, immune organ indices, serum biochemical parameters, cecal odorous compound production, and the microbiota community in broilers
Xin Zhu, Lijuan Tao, Haiying Liu, Guiqin Yang
Poultry Science.2023; 102(6): 102629.     CrossRef
Effects of tea residues-fermented feed on production performance, egg quality, antioxidant capacity, caecal microbiota, and ammonia emissions of laying hens
Xianxin Chen, Xinhong Zhou, Shiyi Li, Huaidan Zhang, Zhenkun Liu
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
The Use of Biologically Converted Agricultural Byproducts in Chicken Nutrition
Sebsib Ababor, Metekia Tamiru, Ashraf Alkhtib, Jane Wamatu, Chala G. Kuyu, Tilahun A. Teka, Lemlem Arega Terefe, Emily Burton
Sustainability.2023; 15(19): 14562.     CrossRef
Effects of fermented feed on growth performance, serum biochemical indexes, antioxidant capacity, and intestinal health of lion-head goslings
Zhiqi Fu, Na Ao, Xiaoen Liang, Jinhuang Chen, Yuchuan Wang, Qing Wang, Jing Fu, Chunpeng Liu, Lizhi Lu
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of dietary Astragalus membranaceus and Codonopsis pilosula extracts on growth performance, antioxidant capacity, immune status, and intestinal health in broilers
Shun Liu, Gengsheng Xiao, Qi Wang, Jinpeng Tian, Xin Feng, Qingyang Zhang, Li Gong
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef