Dietary 25(OH)D3 supplementation to gestating and lactating sows and their progeny affects growth performance, carcass characteristics, blood profiles and myogenic regulatory factor-related gene expression in wean-finish pigs
Santi Devi Upadhaya (Upadhaya SD), Thau Kiong Chung (Chung TK), Yeon Jae Jung (Jung YJ), In Ho Kim (Kim IH)
Anim Biosci. 2022;35(3):461-474.   Published online 2021 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0304
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dietary Supplementation of 25-Hydroxyvitamin D3 Improves Growth Performance, Antioxidant Capacity and Immune Function in Weaned Piglets
Xingjian Zhou, Youwei Zou, Youhan Xu, Zeyu Zhang, Yujun Wu, Jindang Cao, Baoqin Qiu, Xiaoyu Qin, Dandan Han, Xiangshu Piao, Junjun Wang, Jinbiao Zhao
Antioxidants.2022; 11(9): 1750.     CrossRef