Underlying mechanisms of phosphodiesterase 10A and glutamate-ammonia ligase genes that regulate inosine monophosphate deposition and thereby affect muscle tenderness in Jingyuan chickens
Weizhen Wang, Juan Zhang, Honghong Hu, Baojun Yu, Jintong He, Tingting Yao, Yaling Gu, Zhengyun Cai, Guosheng Xin
Anim Biosci. 2022;35(11):1771-1786.   Published online 2021 Sep 15     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0134
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Explorations on Key Module and Hub Genes Affecting IMP Content of Chicken Pectoralis Major Muscle Based on WGCNA
Xinxin He, Jinmei Xu, Yanan Liu, Xing Guo, Wei Wei, Chaohui Xing, Hong Zhang, Hao Wang, Meng Liu, Runshen Jiang
Animals.2024; 14(3): 402.     CrossRef
Transcriptome and co-expression network analysis reveals the molecular mechanism of inosine monophosphate-specific deposition in chicken muscle
Baojun Yu, Zhengyun Cai, Jiamin Liu, Wei Zhao, Xi Fu, Yaling Gu, Juan Zhang
Frontiers in Physiology.2023;[Epub]     CrossRef
Integrating proteomics and metabolomics to elucidate the molecular network regulating of inosine monophosphate-specific deposition in Jingyuan chicken
Zengwen Huang, Zhengyun Cai, Juan Zhang, Yaling Gu, Jing Wang, Jinzeng Yang, Gang Lv, Chaoyun Yang, Yi Zhang, Chen Ji, Shengwang Jiang
Poultry Science.2023; 102(12): 103118.     CrossRef
Study on the current research trends and future agenda in animal products: an Asian perspective
Seung Yun Lee, Da Young Lee, Ermie Jr Mariano, Seung Hyeon Yun, Juhyun Lee, Jinmo Park, Yeongwoo Choi, Dahee Han, Jin Soo Kim, Seon-Tea Joo, Sun Jin Hur
Journal of Animal Science and Technology.2023; 65(6): 1124.     CrossRef
Functional identification of PGM1 in the regulating development and depositing of inosine monophosphate specific for myoblasts
Wei Zhao, Zhengyun Cai, Chuanhao Wei, Xiaoping Ma, Baojun Yu, Xi Fu, Tong Zhang, Yaling Gu, Juan Zhang
Frontiers in Veterinary Science.2023;[Epub]     CrossRef