Plasma metabolites associated with physiological and biochemical indexes indicate the effect of caging stress on mallard ducks (Anas platyrhynchos)
Chao Zheng (Zheng C), Yan Wu (Wu Y), Zhen Hua Liang (Liang ZH), Jin Song Pi (Pi JS), Shi Bin Cheng (Cheng SB), Wen Zhuo Wei (Wei WZ), Jing Bo Liu (Liu JB), Li Zhi Lu (Lu LZ), Hao Zhang (Zhang H)
Anim Biosci. 2022;35(2):224-235.   Published online 2021 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0241
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Role and Mechanism of Retinol and Its Transformation Product, Retinoic Acid, in Modulating Oxidative Stress-Induced Damage to the Duck Intestinal Epithelial Barrier In Vitro
Li Zhang, Rui Tang, Yan Wu, Zhenhua Liang, Jingbo Liu, Jinsong Pi, Hao Zhang
Animals.2023; 13(19): 3098.     CrossRef
Effects of planting quinoa on soil properties and microbiome in saline soil
Huiying Hu, Tianyuan Shao, Xiumei Gao, Xiaohua Long, Zed Rengel
Land Degradation & Development.2022; 33(15): 2689.     CrossRef