Ruminal pH pattern, fermentation characteristics and related bacteria in response to dietary live yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplementation in beef cattle
Xiangfei Zhang (Zhang X), Xianwen Dong (Dong X), Metha Wanapat (Wanapat M), Ali Mujtaba Shah (Shah AM), Xiaolin Luo (Luo X), Quanhui Peng (Peng Q), Kun Kang (Kang K), Rui Hu (Hu R), Jiuqiang Guan (Guan J), Zhisheng Wang (Wang Z)
Anim Biosci. 2022;35(2):184-195.   Published online 2021 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.5713/ab.21.0200
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dynamic Variations in Rumen Fermentation Characteristics and Bacterial Community Composition during In Vitro Fermentation
Xiao Wei, Kehui Ouyang, Tanghui Long, Zuogui Liu, Yanjiao Li, Qinghua Qiu
Fermentation.2022; 8(6): 276.     CrossRef